Claudy Brahamavar
Phond
Posted On: 15/02/2010 04:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥sÉÆAqï
¥sÉÆAqÁa QvÉA ºÁ¨Á ºÁPÁ VgÁAvï,
aAvÀÄAPï ¥ÀÄgÉÆ vÀÄ«Ä ªÀÄ£ÁAvï,
¥sÉÆAqÁ£ï PɯÁ ªÀiÁvïæ ¸ÀªÁðAZÉÆ ¸ÁAUÁvï,
d¯Áä xÁªïß ªÉÆgÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï.
UÀjèï SÉÆAqÁÛ juÁZÉÆ ¥sÉÆAqï,
¥ÁwÌ vÀAiÀiÁgï PÀvÁð ¥ÁvÁÌZÉÆ ¥sÉÆAqï,
PÀAvÁæmïzÁgï WÀgÁA ¨sÁAzÀÄAPï SÉÆAqÁÛ ¥sÉÆAqï,
ZÁªÀiÁzÉÆgï SÉÆAqÁÛ ªÉÆ£Áð ¥sÉÆAqï.
gÀ¸ÁÛ åA¤ ¨sÀ¯Áåðvï ¥sÉÆAqïZïÑ ¥sÉÆAqï,
D¤ ¨sÀ¯ÁðA GzÁÌZÉA D¤ zsÀĽZÉA PÉÆAqï,
gÀ¸ÉÆÛ ¢¸Á£Á¸ÁÛA ªÁºÁ£ÁA D¥ÁÖvÁvï JPÁªÉÄPÁ PÀgÀÄ£ï UÁAqï vÉÆAqï,
ªÁºÁ£ÁZÉgï §¸ÁÛ£Á PÀjeÉ ¸ÀªÁðA¤ ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA E£ÀÆêgï ¨ÉÆAqï.
ºÉzÁÝj G½¹ ªÀÄíuï £ÉÃvÁ WÁ¯ÁÛvï ¨ÉƨÉÆ ¯Ámï ¥ÉÆmï,
qÉ°è ªÀZÉÆ£ï ªÀÄ£À« ¢Ãªïß ¨sÀvÁðvï vÁAZÉAZï ¥ÉÆmï,
DvÁA vÀjà eÁUÉÆ eÁ ªÀÄ£Áê å ªÉVA Hmï,
£Á vÀgï vÁåZï ¥sÉÆAqÁAvï ¥ÀqÁÛ¯ÉÆAiÀiï KPï ¢Ã¸ï ¤Ãmï.
gÀ¸ÉÛ SÁvÁåZÁAPï eÁAiÀiï ¥ÀAiÉÄê PÀgÀÄAPï ¥sÉÆAqï,
gÁdPÁjtÂAPï eÁAiÀiï ¨ÉƯÁìA ¨sÀgÀÄAPï ¥sÉÆAqï,
ºÁAªï ªÀiÁvïæ ©üAiÀiÁ£ï PÁA¥ÁÛA aAvÀÄ£ï vÉÆ ¥sÉÆAqï,
gÁPÉÆ£ï D¸Á ªÀÄíuï ¤ªÀiÁuÉ ¸À ¦ünZÉÆ ¥sÉÆAqï
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Phond":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code