Gladies Rego
Adamv Eve
Posted On: 23/02/2010 06:51 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
`DzÁAªï Kªï
JzÉƼï D«ÄÑA d£ÀªÀiï zsÁvÁæA
DzÁAªï JªÉ xÁªïß ¢°èA
C¹è DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀÄAiÀiï wA
zsÀªÀiïð ¨sÀPÉÛ£ï ¦PÀè°A
 
¸ÁAqÀÄ£ï D«ÄÑ ¸ÀA¸ÀÌøw ¨sÁªÁ
£ÀPÀ̯ï PÁqÀÄ£ï ¥ÀzÉð²
£ÀªÉ¸ÁAªï ºÁqÀÄAPï PÁªÀÄÄQ
¤¸Áæªïß ªÀÄAiÀiÁðzÉ CPÀ̯ï...
 
¸ÀPÁðgÁZÉA ¯ÉʸÀ£ïì ªÉļÁÛ
zÀÄqÀÄ-UÀÄqÀÄÎqÉÆ D¸Áè ågï
zÁzÁè å-zÁzÁè åPï ¯ÉÊAVPï PÀªÀiïð
ªÀÄ£Áê å¥Àuï £Á¸ÁÛA UÀªÉÄðAªïÌ
 
UÀ¨sïð ¨sÀgÀÄAPï ¸ÀUïð RAZÉÆ
DªÀAiÀiï £Ávï¯ÉÆè ¸ÀA¸Ágï
d£À£ï ¤¨sÀðAzï UÀgÀeï £Á
ªÁ¥ÀÄæAPï £ÁPÁ PÉÆAqÉƪÀiï
 
¹Ûçà zÁzÁè åA¤ ªÉÃ¸ï ¨sÀAUÉƪïß
zɪÁ-¥ÀæPÀÈvÉ «gÉÆÃzsï ZÀ¯ÉÆ£ï
ªÁqÁ ZÀqÁ ¸ÀA¸Ágï ¨sÀgÀÄAPï
RAAiÀÄìgï gÀZÉåvï GzÀgÁ ªÀiÁAZÉÆ
 
¸À°AUïPÁ«Ä PÁeÁgÁAPï
¥Á¥Á ¢vÁ ¥ÁnA¨ÉÆ gÉÊmïì
¨sÁgÀwÃAiÀiï ¸ÀA¸ÀÌøw vÉÆqï¯Áè å DªÀiÁÌA
RAAiÀÄìgï G¯ÁðA ªÀiÁ£Àªï ºÉÊmïì
 
zɪÁ£ï QvÁå ¨ÉÆÃgï PÁrè
DzÁAªï ¨Á¥ÁPï ¤zÁªïß
KªÉPï vÁuÉ gÀaè QvÁåPï
UÀ¨sÁð GzÀgï ¸Àdªïß
¸ÉÆzsÉƪÀiï D¤ UÉƪÀiÁgÁ
£Á¸ï PɯÉÆ zɪÁ£ï ¯Á¸Éƪïß
ºÁåZï ¸À°AUïPÁ«ÄA SÁwgï
¸ÉÆzÉƪÀiï eÁ¯ÉèA ¨sÁgÀvï DªÉÄÑA
PÉzÁßA ¨sÀ¸Áävï ¸ÁAUÉÆ £ÀeÉÆ.
 
 
 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Adamv Eve":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code