Claudy Brahamavar
Kavi
Posted On: 05/03/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀ«
PÀ« eÁAªïÌ aAvÀÄ£ï ¨ÉƸÉÆèA,
vÀPÉÆè vÁ¥ÉÆ£ï ¤zÉ£ï ¦PÉÆèA,
°QÚ gÀhÄgÀªïß PÁUÁÝAZÉÆ PÀZÉÆæ PɯÉÆ,
PÀ«vÉ ¥Á¸ÉÆvï ¸ÀUÉÆî ¢Ã¸ï «¨sÁqÉÆè.
WÀZÁåð ªÉÇtÂÛAvÁè å ¢ªÁå «µÁåAvï §gÉÆAªïÌ ¯ÁUÉÆèA,
ªÁgÉA AiÉÄêïß ¢ªÉÇ ¥Á¯Áé¯ÉÆ PÁ¼ÉÌAvï ¸Á¸Àà¯ÁUÉÆèA,
PÀ«vÉ «uÉA ¤zÉAvï eÁUÉÆèA,
gÁvï ¸ÀVî eÁUÉÆ£ï zÉÆ£ÁàgÁA ¤zÉÆ£ï GmÁ¯ÁUÉÆèA.
zÀAiÀiÁð ªÉ¼Égï ¥ÁªÉÇ£ï ¯ÁígÁA «²A aAvÀÄAPï ¯ÁUÉÆèA,
¯Áígï ¥À¼Éªïß ªÀÄwAvï PÀ«vÁ DlAiÀiï¯ÁUÉÆèA,
°QÚ zsÀgÀÄ£ï °PÁÛ£Á UÀĸÉÆàqÉÆèA,
¥À¼ÉvÁA vÀgï ªÀÄÄPÁgï ¯Áígï £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁªïß zÀAiÉÆð ±ÁAvï ¢¸ÉÆè.
JPÁ ZÁAzÁß å gÁwA £ÉPÉvÁæA «²A aAw¯ÁUÉÆèA,
PÀ«vÉPï Fmï §gÉÆ ªÉļÉÆAPï ¯ÁUÉÆè,
PÀ«vÉZÁ GvÁæA SÁwgï MzÁÝqÉÆèA,
§gÉÆAªïÌ ªÉvÁ£Á £ÉPÉvÁæAPï ªÉÆqÁ£ï UÁæ¹vÁ£Á ºÀļÀÄé¼ÉÆîA.
¢¸Á£ï¢Ã¸ï aAvÀÄ£ï ºÁAªï xÀPÉÆèA,
ºÀAiÉÄðPï ¢Ã¸ï ªÀÄíeÁå £Á¥Á¸ï PÀ«vÉAZÉÆ GUÁظï PÁr¯ÁUÉÆèA,
KPï ¢Ã¸ï vÁAZÁåZïÑ «²A KPï ¥Á£ï §gÀAiÀiÁèUÉÆèA,
D¤ vÁåZï £Á¥Á¸ï PÀ«vÉA¤ ºÁAªï PÀ« eÁAªïÌ ¥ÁªÉÇèA.
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kavi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code