Glen Carlo
College Life
Posted On: 15/03/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ¯ÉÃeï ¯ÉÊ¥sï
ºÁw JPï §ÆPï Wɪïß
¨ÉƯÁìAvï JPï ¥É£ïß zÀªÀÅgïß
PÁ¯ÉÃfPï ²PÉÆAPï ªÉívÁ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï
¨ÉʸÀgÁÛvï vÀ£Áðn UÀªÀÄävÁ PÀgÀÄAPï.
 
zÉÆãï wãï WÀAmÉ ¯ÉZÀÑgï DAiÉÆÌ£ï
Ggï¯Éè wãï WÀAmÉ PÁè¸ï §APï PÀgÀÄ£ï
ªÀÄÆ«Pï, ©ÃZÁPï ¥sÀůï SɼÉÆ£ï
UÀªÀÄävï eÁvÁ PÁ¯ÉÃeï ft fAiÉÄAªïÌ.
 
EµïÖ EµïÖ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁÛvï
JPÁªÉÄPÁZÉA SɼÀÄ̼ÁA PÀgÁÛvï.
JPÁªÉÄPÁZÉ ¸ÀÄSïzÀÆPï ªÁAmÁÛvï
PÁåA¥Á¸ÁAvï §¸ÉÆ£ï ªÉÃ¼ï ¥ÁZÁgÁÛvï.
 
¥ÀjÃPÉëa WÀr¯ÁVA ¥ÁªÁÛ£Á
JPÁªÉÄPÁaA eÁuÁéAiÀiï ªÁAlÄ£ï WÉvÁ£Á
¥ÀjÃPÉëAvï ¥ÀæxÀªÀiï ±ÉæÃt ºÁqÁÛ£Á.
¸ÀAvÉÆõï eÁvÁ » R§gï ¸ÀUÁî åAQà ¸ÁAUÁÛ£Á
 
PÁ¯ÉÃeï ¯ÉÊ¥sï ¸ÀA¥ÁÛ£Á, DªÉÄÑ ¥sÀÅqÁgï D«Ä ¨ÁAzÀÄAPï ªÉívÁ£Á
D¤ ªÀÄÄPÁgï PÁ¯ÉÃeï ft ªÉļÁ£Á ªÀÄíuï aAvÁ£Á
zÀÆPï ¨sÉÆUÁÛ ªÀÄíPÁ ºÉA PÀ¼ÁÛ£Á
PÁ¯ÉÃeï ¯ÉÊ¥sÁPï ºÁAªï «¸ÉÆæAZÉÆ £ÁA.


UÉè£ï PÁ¯ÉÆð
Edited  & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Glen Carlo to KonkaniFriends.com
  Sukrar
 More contributions from Glen Carlo
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "College Life":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code