Glen Carlo
Sukrar
Posted On: 19/03/2010 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÀÄPÁægï!
¸ÀÄPÁægï ¸ÀÄPÁægï ¸ÀÄPÁægï!
£ÀíAiÀiï ºÉÆ ¸ÉƪÀiÁgï
UÀ¯ÁáAvï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛvï ¸À¨sÁgï
PÉzÁß AiÉÄvÁ ºÉÆ ¸ÀÄPÁægï,
 
ºÀ¥ÁÛ åAvï ¸À ¢Ã¸ï PÁªÀiï PÀgïß
¸ÁPÁ½ Dmï xÁªïß ¥ÁAZï ªÀÄít¸Àgï WÉƼïß
ªÀÄwAvï SɼÁÛvï C¸ÀªÀÄzsÁ£ï ºÀeÁgï
gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛvï PÉzÁß AiÉÄvÁ ºÉÆ ¸ÀÄPÁægï
 
¸ÀÄPÁægï ¸ÁPÁ½ «Ä¸ÁPï ªÀZÉÆ£ï
zɪÁZÉA vÉA GvÁgï DAiÉÆÌ£ï
¸ÀPÁØA ¸ÀAV ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
¸ÀAvÉÆµï ªÁqÉÊvÁ ºÉÆZïÑ ºÉÆ ¸ÀÄPÁægï
 
EµïÖ EµïÖ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
ªÉÆUÁZÉA vÉA eɪÁuï gÁzÀÄA£ï
gÀ«Ää D¤ «ÄArPÉÆÃmï SɼÉÆ£ï
C±ÉAZï ¥ÁZÁgÁÛ ºÉÆ ¸ÀÄPÁægï.
 
¸ÀÄPÁægÁa gÁvï w §ÄqÁÛ£Á
¸À£ÁégÁZÉÆ ¢Ã¸ï vÉÆ GzÉvÁ
¥ÀgÀvï UÀ¯ÁáAvï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛvï ¸À¨Ágï
PÉzÁß AiÉÄvÁ ºÉÆ ¸ÀÄPÁægï.
 
UÉè£ï PÁ¯ÉÆð
Edited By Raj Francis Pereira & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Glen Carlo to KonkaniFriends.com
  College Life
 More contributions from Glen Carlo
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sukrar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code