Lancy Pinto Nayak
Sargim Vazom Konkani Vinem
Posted On: 10/03/2010 18:56 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÀjÎA ªÁeÉÆA PÉÆAQÚ «ÃuÉA
PÁ¼ÁÓA D«ÄÑA ªÀÄÄzÉÆÎAªïß 0iÉÄvÁvï,
ªÀÄ£ÁA D«ÄÑA ¦üUÉÆîAªïÌ ¯ÁUÁÛvï.
PÉÆAQÚ ¸ÀÄ¥ÀÅvÁæZÉA ªÀÄgÀuï aAvÁÛ£Á,
zÀÄSÁA PÁmï vÀÄmÉÆAªïÌ ¥ÀqÁÛvï !!
 
¥ÁAZï zÁPÁØ åZÉÆ PÉÆAQÚ ªÁªïæ,
¥ÁAZï ºÁeÁæ¤A ¥ÀzÁAZÉA Dªïæ,
¥ÁA0iÀiÁê å¤ eÁ°A ªÀiÁAa0iÉÄgï PÁ¬ÄðA,
PÉÆAQÚ ¥ÀgÁÓ eÁ° SÁ¸ï ¸À¬ÄæA !!
 
PÉÆAPÀuï PÉÆUÀļɣï PÉÆAPÉÚPï QvÉA ¢¯ÁA?
¸ÁAUÉÆAPï PÉÆuÁ¬ÄÌ ¥ÀÅgÉÆ ¥ÀqÉÑ £Á !!
¥ÀzÁA ,¸ÀAVÃvï,£ÁmÁÌA,PÁtÂ0iÉÆå,PÁzÀA§j,
`PÉÆAPÉÚPï fÃªï ¢¯ÉÆ' D¸ÁÛ¸Àgï ¤gÀAvÀj!!
 
PÉÆAQÚ PÀÄmÁäA ¸À¨sÁgÁaA D¸Ávï,
¸ÀAVÃvï PÀÄmÁäAZÉÆ §UÁð¯ï ¥ÀqÁè.
PÉÆAQÚ zÉtÂA ¸À¨sÁgï ¢¸ÁÛvï
¥sÀPÀvï «°á JPï ªÀiÁvïæ GuÉA ¥ÀqÁè!!
 
«°á gÉ©A§¸ï PÉÆAPÉÚAvÉèA ZÁjwæPï £ÁAªï,
PÉÆAQÚ GgÁÛ D¤ ªÉÆgÁÛ ªÀgÉUï 'DªÀÄgï' eÁAªï!
fÃªï ¸ÀgÉÆè vÀjà DvÉÆä PÉÆAPÉÚAvïÑ GgÉÆè,
PÉÆtÂà ¥ÀÅgÉÆè vÀjà PÉÆAQÚ ¸ÀAVÃvÁvïÑ EgÉÆè!!
 
¨sÉÆUÁÛ- «°áPï ¢¯ÉèA DªïÌ GuÉA,
²uÁÛA-gÀZÁÚgÁPï vÀjà ¸ÁAUÉÑA PÉÆuÉA??
aAvÁÛA- DAeÁPÉÆgÁAvï «°áZÉA 0iÉÄuÉA,
ªÀiÁAzÁÛA-ªÁeÉÆA«Ý ¸ÀjÎA PÉÆAQÚ «ÃuÉA!!


ºÁåZï ªÀiÁgïÑ £ÉÆêï vÁgÉÌgï zɪÁ¢ü£ï eÁ¯Áè å PÉÆAPÀuï PÉÆUÀÄ¼ï  «°á gÉ©A§¸ÁPï ±ÀæzÁÞAd° ¨sÉmÉÊ0iÀiÁÛA D¤ vÁZÁå zÀÄSÉøïÛ PÀÄmÁäPï ¨sÀÄeÁªÀuï ¥ÁmÉÊvÁA.
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï.
Edited By Raj Francis Pereira & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sargim Vazom Konkani Vinem":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code