Wilfy Rebimbus
Kes- Kaas, Lace - Maas
Posted On: 17/03/2010 06:14 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉøï-PÁ¸ï, ¯Éøï-ªÀiÁ¸ï
eÉzÁßA ªÀiÁvÁågï PÉøï D¸Éè
vÉzÁßA ºÁvÁAvï PÁ¸ï £ÁvÉè
DvÁA ºÁvÁAvï PÁ¸ï D¸Ávï
¸ÀUÁî å ªÀiÁvÁågï PÉÃ¸ï £ÁAvï
PɸÁA vÀÄ¢AiÉÄgï ªÀÄÄ¢AiÉÆ ªÉǼÀÄ£ï
JPÉÃPï ªÀÄÄ¢ PÀ¥À¯Ágï UÀ¼Àªïß
¨sÉÆA«Ñ vÉzÁßA ¥ÁæAiÀiï D¹è
ZÉÆA«ÑA ZÉqÁéAAiÀiï Rƨï D¹èA
DvÁA D¢è ¦gÁAiÀiï £Á
DAiÉÄÑ ¥ÁæAiÉÄAvï RgÁAiÀiï £Á
eÉzÁßA ¨sÉÆUÀÄAPï ®eï D¹è
vÉzÁßA £Éí¸ÀÄAPï ¯ÉÃ¸ï £ÁvÉÆè
DvÁA £Éí¸ÀÄAPï gÁ¸ï D¸Á
¸Á¸ÁéwwèÃAiÀiï ®eï £Á
¥ÀPÀðmï eÁ¯ÉèA EAf£ï DvÁAAiÀiï ZÀ¯ÁÛ
G¸Áé¸ï ¨sÁAiÀiïæ ©üvÀgï ªÁí¼ÁÛ
eÉzÁßA PÁ¼ÁÓAvï D¸ï D¹è
PÀÄrAvï ªÀiÁ¸Á gÁ¸ï D¹è
DAiÉÄÑ D±ÉPï eÉÆÃ¸ï £Á
ªÀiÁ¸ÁAvï DzÉÆè gÉÆÃ¸ï £Á
eÉzÁßA ªÀiÁvÁågï PÉøï D¸Éè
vÉzÁßA ºÁvÁAvï PÁ¸ï £ÁvÉè
DvÁA ºÁvÁAvï PÁ¸ï D¸Ávï
ªÀiÁvÁågï KPïAiÀiï PÉÃ¸ï £Á
 
 
«°á gÉ©A§¸ï
Edited By Dirvem Konkani Weekly Team & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Wilfy Rebimbus to KonkaniFriends.com
  Zuvanna
  Yo-re Mhajiea Moga
  Illo Illo
  Nithal Kathaa
  Doreena
  Mahima Devachim
  Viza
  Chinthinastanam
  Mhajem Kazar
  Mangluranthle Komble Ami
 More contributions from Wilfy Rebimbus
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kes- Kaas, Lace - Maas":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code