Gladies Rego
Bhuminch Kadtha Lagad
Posted On: 22/03/2010 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨sÀÄ«ÄAZïÑ PÁqÁÛ ®UÁqï
ªÀÄ£Áê å ¸ÀAvÁ£ï ZÀqÁÛA ZÀqÁÛA
¥ÀÈxÉé eÁUÉÆéuï ªÉļÁÛ
zɪÁ£ï gÀZÀè¯É ¨sÀÄ«ÄAvï ªÀÄ£Áê
eÁUÉÆéuï vÁaZïÑ D¸ÁÛ
GgÀAiÀiï ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁ....
 
¥Áªïì £ÁvÉè ¢Ã¸ï DvÁA
ªÉüï PÁ¼ï ¥Á½£ÁAvï
ºÁvï G¨Á£ïð ªÀiÁUÉÚ PɯÁåjÃ
zÉêï PÁ£ï ºÁ®AiÀiÁßAvï
GgÀAiÀiÁ ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁvï
 
¸ÀUÁðªÀAiÉÆè PÀįÁÌgï QvÉA
«ZÁvÁð£Á ¥Áªïì zsÁqÀÄAPï
vÁ½AiÉÆ ¥ÉlÄ£ï ªÀAiÀiïæ ¥À¼É¯Áågï
¥Áªïì ¸ÀUÁðgï xÁªïß dqÁ£Á
GgÀAiÀiÁ ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁvï
 
²PÁ¥ï ZÀqÁèA, «eÁÕ£ï ªÁqÁèA
ªÀÄ£Áê ªÀÄwPï QvÁå jUÁ£Á
¯Áí£ÁA-ªÀíqÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
JPÁ ¢¸ÁZÉA DAzÉÆî£ï PÀvÁð£Á
GgÀAiÀiÁ ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁvï
 
gÀÆPï gÀhÄqÁA ªÁqÀAiÀiÁ
¥ÀÈxÉéZÉA ¸ÀªÀÄvÉÆî£ï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï
¯Áí£ÁA ¨sÀÄUÁåðA xÁªïß ªÀÄwAvï ¨sÀgÁ
¨sÀÄ«Ä ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ÁA GgÀAªïÌ
GgÀAiÀiÁ ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁvï
 
²PÁà å ®ÄmÁÌgÁAPï £ÁmÁé±ÉA PÀgÁ
¥ÀæPÀÈvÉ ªÉÆÃUï PÁ¼ÁÓA¤ ¨sÀgÁ
wZÉÆ dgï £Á¸ï eÁ¯ÉÆ
ªÀÄ£Áê ¸ÀAvÀvÉPï PÁqÉÛ¯ÁåAªï ®UÁqï
GgÀAiÀiÁ ¥ÀæPÀÈw £Á¸ï PÀj£ÁPÁvï
 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited By Dirvem Konkani Weekly Team & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bhuminch Kadtha Lagad":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code