Lancy Pinto Nayak
Dev Maran Patim Kadtha?
Posted On: 24/03/2010 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÉêï `ªÀÄgÀuï' ¥ÁnA PÁqÁÛ !??
ªÀiÁíPÁ ¥ÉÇgÁÑ å ¥ÉÇÃgï ¸Àé¥ÁÚAvï;
JPï, «avïæ ¸Àé¥Áuï ¥ÀqÉèA.
aAvÁÛ£Á DvÁA0iÀiï PÀÄr DvÁä åAvï,
«©ü£ïß SÁA¦ZÉA, ²±ÉA PÀqÉèA.
zɪÁPï ¥À¼ÉÆAªÉÑA ¨sÁUï ªÉļÉîA,
¸ÀgÁÎ gÁeÁ ©üvÀgï w¼ÉîA,
vÀjà RıÉZÉA SÉƪÁ¼ï gÀhÄqÉèA.
 
RAZÁ ¤ªÀævïÛ ¥Á¢æZÁ ªÀiÁUÁÚ åAPï?
ªÀí ªÉÆgÁÑ å ªÀiÁ¢æZÁå gÀqÁÚ åPï?
D¸ÀÌvï, ZÉqÁéAZÁå ¨Á¥Á0iÀiÁÑ å gÀÄzÁ£ÁPï?
D£ÁxÁAPï ¸ÁA¨Á¼ÁÑ å «¢éZÁå PÀĪÉÄÌPï?
JPÀÄìgÁå DAPÁégï ªÀiÁívÁgÁåZÁå ¦AgÉÆΪÉÚPï?
`zÉêï' ¸ÀgÁÎgï ªÀÄ£Áê å§jA £ÀgÁÎvÁ
`ªÀÄgÀuï' ¥ÁnA PÁqÁÑ å«²A aAvÀÄA£ï PÀgÁÎvÁ.
 
zɪÁPï QvÉA ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÁA ?
¸ÀgÁÎPï PÉÆÃtÂà ªÀiÁAwæ¯ÉÆè °A¨ÉÆ ªÉ¯Á??
ºÁAªï vÀjà , ¸Àé¥ÁÚAvï WÁªÉÄvÁA !
zɪÁPï ¸ÀgÁÎgï ¥ÀÅgÉÆ eÁ¯ÁA?
PÉÆtÂÎà ¸ÀjÎA zɪÁPï ¨sÉÆgÉÆ eÁ¯Á??
ºÁAªï DPÁè¸Á£ï DA¨sÉvÁA.
 
`ªÀÄgÀuï' ¥ÁnA PÁqÉÑAZï vÀgï?
`«°á0iÀiÁ¨ï' ªÉÆgÁÑ å D¢üA PÁqÀÄAPï
£ÉÆeÉÆ D¸Éè èAVà DªÀiÁÑ å zɪÁPï?
ªÀÄgÀuï £ÁvÁè åjà ¥Áæ0iÀiï eÁvÁ vÀgï
SÁuï eÁvÀ¯ÉA ¥sÀPÀvï UÀƪÁPï,
DªïÌ vÀjà QvÁåPï ºÁå fªÁPï??
 
ªÀiÁíPÁ ¤eÁ0iÀiïÌ zɪÁZÉÆ Huï ¢¸ÉÆè.
¥ÀÇuï zɪÁPï ¸ÀªÉÆÓAPï...¨ÉÆAZÉÆ §Azï
PÁ¼ÁÓAvï zɪÁ «gÉÆÃzsï ²uï UÀĸÉÆè.
vÀjà ¨sÉPÀÆ¥sï £Àí0iÀiï ªÉÆqÀÄAPï ¸ÀA§Azsï !
 
PÁgÀuï QvÉA gÀzïÝ PÀgÀÄAPï `ªÀÄgÀuï'??,
²Awzï ¯ÁUÉèA ¸ÀÆQëªÀiï jÃw£ï ªÉÇgÉÆAPï!
PÀgÀÄuï D¸ÉÆÑ `zÉêï DªÉÆÑ' QvÁåPï zsÁgÀÄuï?
DuÉÆé UÀĸÁè zɪÁZÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ZÉÆgÀÄAPï??
 
zsÀ0iÀiïæ ºÁAªÉ ¸ÉÆr£Á¸ÁÛA PÉ°A ¸ÉÆzÁßA
PÁgÀuï PÀ¼ÉîA `zÉêï vÁ¥Áè QvÁåPï?' vÉzÁßA.
ªÀÄ£Áê å eÁvï ¸ÀgÁÎjà zɪÁ ¸ÀªÀiÁÍgï G¨ÉÆ
`vÁZÁå ªÀjéA ºÁAªï §gÉÆ' gÀhÄUÁØ å ¨ÉƨÉÆ!!
 
¸ÀA¸Ágï gÀZÁÑ å D¢üA  RıÉPï D¸ÉÆè0iÀiï
ªÀÄ£Áê åPï gÀZÀÄA£ï £Àí¬ÄÎà vÀÄA ¥sÀ¸ÉÆè0iÀiï!!
ªÀÄ£Áê å ¸ÀA0iÀiïã vÉA ¸ÀgÁÎgï UɯÁåjà §zÁè£Á,
ªÀÄgÀuï ¢¯Áè å G¥ÁæAvïå QvÁåPï ¸ÀÄzÁæ£Á??
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dev Maran Patim Kadtha?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code