Marcel D'souza
Neeth Ani Bhangra Nanem
Posted On: 02/04/2010 08:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¤Ãvï D¤ ¨sÁAUÁæ £ÁuÉA

JPÁ ¢¸Á CPÀâgÁ£ï D¥Áè å ªÀÄAwæAZÉA ¥À¸ÀAzï D¤ £Á¥À¸ÀAzï PÀ¸À¯ÉA ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓAPï D¥ÉÃQë¯ÉèA. ºÁå ªÀ«ðA PÉÆÃuï ªÀÄAwæ ¸ÁPÉÆð aAvÁ D¤ PÁªÀiï PÀvÁð ªÀÄíuï vÁPÁ eÁuÁ eÁAªïÌ eÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA. vÁå zÉPÀÄ£ï ªÀÄAwæAPï vÁuÉ KPï ¸ÀªÁ¯ï GqÀAiÉÄèA. `¸ÁQð ¤Ãvï' D¤ `¨sÁAUÁæ £ÁuÉA' - ºÁå zÉÆ£Á ªÀÄzsÉA vÀÄ«Ä RAZÁåa «AZÀªïÚ PÀvÁðvï?
 
¸Àªïð ªÀÄAwæA¤ QvÉAZï aAw£Á¸ÁÛA D«Ä ¸ÁQð ¤Ãvï «AZÀªïÚ PÀvÉð¯ÁåAªï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÉÆqÉèA. ¥ÀÆuï ©Ãgï§¯ï ªÀiË£ï D¸ï¯ÉÆè. ©Ãg璘ï vÀĪÉA PÀ¸À°AiÀiï eÁ¥ï ¢ÃAªïÌ£ÁAAiÀiï....? vÀÄf «AZÀªïÚ PÀ¸À°? CPÀâgï «ZÁj¯ÁUÉÆè.
 
gÁAiÀiÁA£ÉÆ, ªÀÄíf «AZÀªïÚ RArvï eÁªïß ¨sÁAUÁæ-£ÁuÉA ©Ãg璘Á£ï vÀPÀëuï eÁ¥ï ¢°.ºÉA DAiÉÆÌ£ï ¸Àªïð ªÀÄAwæ CeÁ¥ï ¥ÁªÉè. ¥ÀÆuï ©Ãg璘ÁZÉ zÀĸÁä£ï ªÀÄw ©üvÀgïZï ºÁ¸ÉÆAPï¯ÁUÉè. vÉ AiÉÄzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï gÁAiÀiÁ ªÀÄÄPÁgï ©Ãg璘ï ZÀÆPï ªÀÄíuï zÁPÀAªïÌ ¸ÀPÉÆAPï £Ávï¯Éè. DvÁA ©Ãg璘ïZïÑ C¸À¯Áå JPÁ ¸ÀªÁ¯ÁAvï ²PÁð¯Á ªÀÄíuï ªÀÄwAvïZï vÉ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÉè.
 
CPÀâgï, ©Ãg璘Áa eÁ¥ï DAiÉÆÌ£ï «fävï eÁ¯ÉÆè. ©Ãgï§¯ï ºÉA vÀÄA QvÉA ªÀÄíuÁÛAiÀiï? ¤wPï ªÀiÁ£ï PÀ£ïð ¸ÀzÁA ¤wZÉÆ gÁPÀé¯ï PÀZÉÆð, vÀÄeÁå vÀ¸À¯ÉÆ ¤wZÉÆ ªÀĤ¸ï, ¨sÁAUÁæZÁå £ÁuÁå SÁwgï, ¤wPï CPÁä£ï PÀgÀÄAPï ¥À¼ÀAiÀiÁÛAiÀiï? ªÀÄíeÉ ¸ÉªÀPï ¸ÀAiÀiïÛ, ºÁå zÉÆÃ£ï ¸ÀAVÛA ªÀÄzsÉA, ¨sÁAUÁæ £ÁuÁå §zÁèPï ¤wPï ªÉAVÛvï. CPÀâgÁ£ï ©Ãg璘ÁPï §Æzï¨Á¼ï ¸ÁAVè. vÁå ªÉ¼Ágï ©Ãg璘Á£ï D¥ÉÆè ªÁzï CPÀâgÁ ªÀÄÄPÁgï zÀªÀ¯ÉÆð. gÁAiÀiÁA£ÉÆ vÀÄ«Ä PɯÁè å ¸ÀªÁ¯ÁPï ªÀÄíf eÁ¥ï ¨ÉÆÃªï ¸ÀgÀ¼ï D¤ ¸ÁQð. vÀĪÀiÁÑ å gÁeÁåAvï ¥ÀeÉðPï ¸ÁQð ¤Ãvï ªÉļÉÆ£ï D¸Á ªÀÄíuï ¸ÀªÁðAPï PÀ½vï D¸Á. ªÀiÁíPÁ ¤Ãvï ªÉļÁî å D¤ ¸ÀªÁðAPï ¤Ãvï ªÉļÉÆ£ïZïÑ D¸Á. ºÁAªï ºÁå «µÁåAvï ¸ÀAvÀĵïÖ. vÀ±ÉA D¸ÁÛA ºÁAªÉA ¥ÀgÀvï vÀ¸À° «AZÀªïÚ PÀjeÉ QvÁå? DvÁA ªÀiÁíPÁ ªÉļÉÑ ¥ÀAiÉÄê! ºÁAªÉA ¸ÀA¥ÁzÀ£ï PÀZÉð ¥ÀAiÉÄê ªÀÄíeÁå WÀgÁ RZÁðPï ¥ÁªÁ£ÁAvï. vÁå zÉPÀÄ£ï ºÁAªÉA ¨sÁAUÁæ £ÁuÁåa «AZÀªïÚ PÉ°.
 
©Ãg璘Áa eÁuÁéAiÀiï CPÀâgÁPï ¥À¸ÀAzï eÁ°. vÁuÉ vÀPÀëuï ©Ãg璘Áa DyðPï PÀµïÖ ¤ªÁgÀuï PÀgÀÄAPï, KPï ºÀeÁgï ¨sÁAUÁæ £ÁtÂA E£ÁªÀiï eÁªïß ¢°A.
    

ªÀiÁZÁÑ «Ä¯Ágï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Marcel D'souza to KonkaniFriends.com
  Molbak Chadlieanth Molam
  Vaieakthik Arthik Yevzan
  Gulam Ani Simh
  Ek Thalvaar Ani Dhog Ixxt
  Avai Undhir Ani Undhra Peel
  Hishya Marektinth Vadhaal
  Thieag Karieam, Jivit Nandhan Karieam
  Mazathi Thavn Lisanv Xikieam
  Xikavnk Xikai...Kariean Dhakai
  Jivith Sadhem..Santosachem Sathem
 More contributions from Marcel D'souza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Neeth Ani Bhangra Nanem":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code