Gladies Rego
Potanthlim Madasthanam
Posted On: 08/04/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÉÆmÁAwè ªÀÄqÀ¸ÁÛ£ÁA
UÁzÉ PÀĪÉÄj ¨ÉmÁA
¥ÀÄgÀÄ£ï ¸ÀVîA vÉÆmÁA...
PÉÆAPÉæmï ¥ÉèmÁA ¨ÁAzÁÛvï
PÉÆPÉÆ £Á¸ÁÛA ¥ÉÆmÁA ¨sÀgÀÄAPï.
¨sÀÄVðA ¨Á¼ÁA gÀqÁÛvï
¦qÁÓ ¥À¥ïì ¸ÉƸÉeÁA SÁªïß
¥ÉÆmÁAvÉè zsÀAvï GmÁÛvï
ºÉÆmɯÁA SÁuÁA gÀÄaPï SÁªïß
fªÉÇðuÉ ªÉÆqÀ¸ÁÛ£Á WÁ¯ÁÛvï
£ÁAªï £Ávï¯ÉÆè å ¦qÁ ¯ÁUÉÆ£ï
D¸ÀàvÉæ RnèA ¨sÀvÁðvï
EAeÉPÀë£ÁA UÀĽAiÉÆ ªÀPÁÛAPï
ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÁPï ¯ÁAiÀiïß ¯ÁUÁÛvï
zÀÄqÀÄ ªÁ ¥ÉÆmÉÆè å ªÉÇvÁÛvï
¸ÁÌ å¤AUï, JPïìgÉÃ, §èqïmɸïÖ
PɯÁå ²ªÁAiÀiï zÁPÉÛgï DªÉÄÑ
¦qÁ ¥ÁPÀÄðAPï ¸ÀPÁ£ÁAvï
UɸÁgï gÁAzÁ¥ï PÀ£ïð SÁªïß
¥ÉÆmÁA¤ UÉÃ¸ï ¨sÀvÁðvï.
¨sÁAiÀiÁè å£ï gÀAUÁ£ï £ÉlAiÀiÁè åjÃ
©üvÀgï ¦qÉ£ï PÀĸÁÛvï
UÁæAAiÀiÁØgï PÀÄPÀÌgï DªÀ£ï ªÀÄíuï
gÁA¢Ú ªÀÄÄPÁgï §¸ÉÆAPï ®eÁÛvï
ºÀzsÉðA ¨sÁUÁªïß eÉÆqÀÄAPï £ÁPÁ
¤Ãmï ZÀ¯ÉÆ£ï £ÉÃmï PÀvÁðvï
 
 
 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Potanthlim Madasthanam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code