Lolita Crasta
Karathiea Chetni
Posted On: 25/12/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁgÉvÁå ZÉnÚ
eÁ0iÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
4-5 PÁgÉwA
3 mÉÃ. ¸ÀÆà£ï £Á¯ïð
1-2 nøÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ªÀ a°è ¥ËqÀgï
1 mÉÃ.¸ÀÆà£ï PÀ¤àgï ¦mÉÆ
¯Áí£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï

D¼É£ï:
3 mÉÃ. ¸ÀÆà£ï £Á¯ïð, 1-2 nøÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ªÀ a°è ¥ËqÀgï, 1 mÉÃ.¸ÀÆà£ï PÀ¤àgï ¦mÉÆ, ¯Áí£ï UÀļÉÆ DªÀiÁìuï, ºÉA MlÄÖPï ªÁlÄ£ï PÁqï.
 
vÀ0iÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
4-5 PÁgÉwA 2 ªÁAmÉ PÀ£ïð ©AiÉÆ PÁqïß gÁAªïØ ¨ÁjÃPï ²AzÉÑA. vÁPÁ «ÄÃmï D¤ ºÀ¼Àzï ¸ÁgÀªïß 1/2 ªÀgï ¨sÀgï zÀªÀgï. G¥ÁæAvï ¦Ã¼ïß PÁqïß JPÁ GzÁÌAvï zsÀĪïß ¥ÀgÀvï ¦Ã¼ïß PÁqïß GzÀPï ¸ÀÄPÉÛZï ºÀÄ£ï vɯÁAvï ¸ÉÆqïß ¨sÁdÄ£ï «AUÀqï zÀªÀgï.
 
JPÁ vÉÆ¥Áè åAvï E¯ÉèA vÉïï zÀªÀ£ïð vÁPÁ ¸Á¸ÁAªï, ¨ÉêÁaA ¥Á£ÁA D¤ ªÀAiÉÄèA D¼É£ï, ¯Áí£ï UÉÆqÁ PÀÄqÉÆÌ, «ÄÃmï WÁ¯ïß E¯ÉèA ZÁ¼ïß, ¨sÁeï¯ÉèA PÁgÉvÉA WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï PÁqï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Karathiea Chetni":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code