Catherine D'mello
Palak Rolls
Posted On: 15/04/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥Á®Pï gÉƯïì
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÆãï PÀ¥ÁàA ¥Á®Pï ¥ÀÇåj, zÉÆãï PÀ¥ÁàA ¨ÉæqïØ ZÀÄgÉÆ (¦mÉÆ ªÀ PÀgÀªÀiïì), JPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï D¯Áå-vÀ£Áåð «ÄgÁìAUÉZÉA ¥ÉøïÖ, JPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï PÀ¤ágÉ ¨sÁf, JPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, JPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸ÁA¨sÁgÁ ¦mÉÆ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA wüï, CzsÉðA PÀ¥ï aÃeï, zÉÆãï PÀ¥ÁàA vÉïï D¤ gÀÆa ¥ÀæªÀiÁuÉA «Æmï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
¥Á®Pï ¨sÁf zsÀÄAªïß PÁvÀgïß «ÄQëAvï ¸ÀÄPÉA ¥ÀÇåj PÀgï. ¨ÉÆïÁAvï ¥Á®Pï ¥ÀÇåj, ¨ÉæqïØ PÀgÀªÀiïì, PÀ¤ágÉ ¨sÁf, UÀgÀªÀiï ªÀĸÁ¯ÉÆ, ¸ÁA¨sÁgÁ ¦mÉÆ, CzsÉðA PÀ¥ï aÃeï D¤ gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï §gÉA PÁ®AiÀiï.
 
vÀí¼Á-ºÁvÁgï ¯Áí£ï gÉƯïì PÀgïß, wüÁAvï ¯ÉƼÀªïß, vÁA¨ÉêA eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¨sÁdÄ£ï n±ÀÆå ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï PÁqï. ¥ÀŢãÁ ZÉnÚ ªÀ mÉƪÉÄmÉÆ PÉZÀ¥Á ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ¢.
 
n¥ïì: eɪÁÚ G¥ÁæAvï JPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï¨sÀgï §r±ÉÃ¥ï ZÁ¨ÉÆ£ï vÁZÉÆ gÉÆøï V¼Áî ågï, fêÀðuï ¸À°Ã¸ÁAiÉÄ£ï eÁAªïÌ G¥ÁÌgÁÛ.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Palak Rolls":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code