H.M.Pernal
Chede Ami Ashe
Posted On: 21/04/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÉqÉ D«Ä C±É
ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ - n«ZÉÆ jªÉÆmï ºÁvÁPï
ªÉļÁî ågï, ¸ÀVî gÁvï ZÁå£É¯ÁA §¢èÃvï §¸ÁÛAªï
ªÀÄzÁå£É G¥ÁæAvï ¤zÁÛAªï, eɤ¥sÀgï ¯ÉÆ¥Éeï ªÀÄíuï
¥sÁAvÁå¥sÁgÁgï ªÀírèªÀiÁAAiÀiïÌ ¥ÉÆlÄèAPï ªÀZÉÆ£ï
¸ÀvïZï zÁAqÉ SÁvÁAªï.
 
ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ - ªÀÄÆwð ¸ÀgÁZÁå PÁè²Pï PÀÄAPÁØ ¤Ãzï
ªÀiÁvÁðAªï, £ÉÆmÁìAvï ¥sÀPÀvï L ®ªï AiÀÄÆ §gÀAiÀiÁÛAªï
¥ÀjÃPÁë D¬Äè ªÀÄítÛZï vÀĪÉÄÑPÀqÉ £ÉÆÃmïì ªÀiÁUÁÛAªï
D¤ PɫĹÖç £ÉÆÃmÁìZÁå ªÀÄzÁè å ¥Á£Ágï vÀÄ«Ä G¨ÉPï
zÀªÀj¯ÉèA ªÉÆgÁ ¥ÁPï, RArwà ¦¯ÁA ¢vÁ ªÀÄíuï ¥ÁvÉåvÁAªï.
 
ZÉqÉ D«Ä C±ÉUÉÆ - §Æè qɤªÀiï fãïì ²PÁðAiÀiÁÛAªï, §Ä¸ÉÆÌmÁPï
PÀqÀPïÌ E¹Ûç ªÀiÁvÁðAªï, ¸Àwæ ¸ÀzÁA «¸À£ïð ¥ÁªÁìPï
©üeÁÛAªï, D¢zÁ¸ÁZÉ ªÉÆZÉ SÉƪÀAiÀiÁÛAªï. §ÄgÁPï
¥ÀqÁÛªÀgÉÃUï UÀAf§ÄgÁPï, UÁArgï ¦AzÁÛªÀgÉÃUï §ªÀÄÄðqÁ £À«A
WÉ£ÁAªï, ¸ÀvïZï ¸ÉÆPïì PÀĸÁÛªÀgÉÃUï zsÀÄAiÀiÁßAªïUÉÆ.
 
ZÉqÉ D«Ä C±ÉZï UÉÆ - vÀĪÀiÁÌA ªÉļÉÆAPï ªÀÄíuï ZÁågï §¸ÁìA ¸ÉÆqÁÛAªï
¥ÁAZÁé å §¸ÁìZÁå ¨ÁUÁègï GªÉÆ̼ï WÉvÁAªï, G¸ÁÌ ågï vÀĪÀiÁÑ å
DªÉÄÑ ªÉÆUÁZÉ £ÉÆÃmïì ¢vÁAªï D¤ vÁAvÀÄA KPï PÁUÀzï °¥ÀAiÀiÁÛAªï,
¥ÀzÁéZÉ ZÀqÉÚgï §¸ïì R±ÉðvÁ£Á vÉA ªÁZÀÄ£ï vÀÄ«Ä KPï ºÁ¸Áè ågï ¥ÀÄgÉÆ
¨sÀgï¯Áè å §¸ÁìZÁå ¨ÁUÁèaA ¸ÀgÀ¼ÁA ¸ÉÆqïß
¸ÀvïZï UÉÆ vÀĪÀiÁÑ å ªÉÆUÁgï ªÉǪÉÄÛZï ¥ÀqÁÛAªï.
 
JZÉѪÀiï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of H.M.Pernal to KonkaniFriends.com
  Paad Rupnem
  Kon Tho Navo Baravpi?
  Konkani Bhaxiechi Sthithi Gathi
  Kalza Zailanth
  Viro Ani Vimarso
  Zanel
  Kalak Mikvalli Kogul
  Mog Vikrapak
  Vantey
  Naxibachi Raath
 More contributions from H.M.Pernal
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chede Ami Ashe":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code