Lancy Pinto Nayak
Zalm
Posted On: 24/04/2010 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
d¯ïä
d¯Áä¯Áè å G¥ÁæAvï ¸ÀªÀiÁÓvÁ
d¯ïä QvÉA vÉA
d¯ÉÆäAªïß  fAiÉÄvÁ£Á ¸ÀªÀiÁÓvÁ
d¯Áä¯ÉÆè QvÁåPï vÉA
 
d¯ïä D¤ ftÂ
DqÁAªïÌ eÁAiÀiÁßwè zÉtÂÎ
¥Á¼ÁÚ å xÁªïß ¥ÉÃmï
UÀ¼ÁåAvï ²PÁð°è PÀtÂÎ
 
d¯ïä D¤ ªÀÄgÀuï
ftÂAiÉÄAvï KPï ¸ÀªÁ¯ï?
ft eÁvÁ£Á zsÁgÀÄuï
¸À®éuï PÀvÁð £ÀªÁ¯ï
 
ªÀiÁígï  eÁA«Ý gÁAiÀiï
d¯ÉÆäAªïß D¬Ä¯ÉèA ¤Ã¨ï
UÉæøïÛ D¤ zÀĨÉÆî
vÁaZï ¸ÁAUÁÛ fèï
 
d¯Áä°è ft eÁA«Ý
KPï zÉÃSï ¸ÀA¸ÁgÁPï
ªÁzÁ¼ï QgÉƪïß ¦AiÉÆA«Ý
KPï fÃPï ªÀÄ£Áê å PÀļÁPï
 
ft D¤ ¸ÀªÀiÁeï
d¯ÁäAvï vÀÄeÁå zÉƸÁÛ
¸À®ét ªÀiÁAzï¯ÉÆè CªÁeï
d¯ÁäPï vÀÄeÁå ºÁ¸ÁÛ
 
PÀÆqï ¸ÉÆqïß ªÉvÁ£Á
DvÁä åPï eÁA«Ý ¥sɸïÛ
§gÉA¥Àuï ¸ÉÆqïß ZÀ¯ÁÛ£Á
¸ÀA¸ÁgÁa eÁA«Ý D¸ïÛ
 
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Zalm":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code