Herol Pius
Shilpi
Posted On: 28/04/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

²°à

¨Á¼Áê å xÁªïß ªÀiÁívÁgÁåA ¥ÀAiÀiÁðAvï GvÁæA-¸À¨ÁÝA¤ ¸ÉƨÉÆèAiÀiï
PÁ¼ÁÓ-ªÀÄ£ÁAvï AiÀiÁ¢ ¸ÉÆqÀÄ£ï ¸ÀÄPÁÚ å ¨sÁ±É£ï G¨ÉÆèAiÀiï
¦qɸïÛ vÀ±ÉA ¦AªÁØ åAPï ¥Á¸ÀÄ£ï ¸ÀAVÃvÁAvï vÀÄA ¯Á¨sÉÆèAiÀiï
¸ÀUÁðPï UɯÁAiÀiï «°á vÀÄA, PÉÆAQÚ ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ ²°à
 
VvÁA-UÁuÁA, ¥ÀzÁA-UÁAiÀÄ£ÁAPï gÀÄaPï CªÀÄÈvÁ£ï ¦PÀAiÉÄèAAiÀiï
¸ÀvÁA-vÀvÁéA, GzÉÝñï-¸ÁAUÁàA, ¤w£ï ªÉÆUÁ£ï ²PÀAiÉÄèAAiÀiï
ZÀÆPï-¥sÀmï, C£Áß åAiÀiï-C¤Ãvï, ¨ÉÆÃmï eÉÆPÀÄ£ï zÁPÀAiÉÄèAAiÀiï
¯ÉÆÃPï ªÀiÁ£ÁÛ : «°á vÀÄA, PÉÆAPÀuï ¸ÀªÀiÁeÉZÉÆ ²°à
 
ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁµÉZÉÆ ªÉÆÃUï vÀÄeÉÆ DªÀAiÀiï ªÉÆUÁZÉQà dAiÀiïÛ
zÀĨÉî-UÉæøïÛ, PÁªÉÄ°-«zÁåyð, UÀ¯ÁáZÉ ªÀ gÀAiÀiïÛ
¯Áí£ï eÁAªï ªÀ ªÀíqï, ºÀAiÉÄðPÉÆè vÀÄeÉÆ juÁÌj eÁAiÀiïÛ
PÉÆAPÀuï ªÉÄÊ£ÁZÉÆ PÉÆUÀļï vÀÄA, PÉÆAQÚ ¥ÀzÁAZÉÆ ²°à
 
¨sÁµÉ SÁwgï C¦ð¯ÁåAiÀiï PÀÆqï, CvÉÆä, f«vï, vÁ¼ÉÆ
PÉÆAPÉÚ ¥Á¸ÉÆ£ï ¸ÁºÀ¸ï PɯÉAAiÀiï GUÁÛªïß ¥Àvïæ GªÀiÁ¼ÉÆ
¸ÀzÁAZï AiÀiÁ¢Avï fªÀAvï gÁªï, PÉÆAPÀuï ªÉÇqÁÛAvï PÀ¼ÉÆ
CªÀÄgï eÁ¯ÁAiÀiï «°á vÀÄA, PÉÆAPÀt ¨sÁµÉZÉÆ ²°à
 
¸ÀägÀuï vÀÄeÉA PÀvÁðAªï ªÀiÁUÉÆ£ï ¨Á¥Á¯ÁUÁÑ å ¨sɸÁAªÁPï
DAeÁA ¸ÀAVA D¸ÁAiÀiï zÉPÀÄ£ï, gÁPÁÛAªï zÉÊ«Pï D²ÃªÁðzÁPï
ªÉÆUÁaA ¸ÀªÁðA ±ÁAw ªÀiÁUÁÛAªï, CªÀÄgï ¸Á¹ÚPï «±ÉªÁPï
¥ÀgÀvï «°á d¯ÉÆä£ï AiÉÄÃ, ºÁåZï ªÉÆUÁZÁ ªÀÄAUÀÄîgÁPï.
 
ºÉgÉÆ°àAiÀÄĸï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Herol Pius to KonkaniFriends.com
  Chintnam Ani Karneo
  Chintnam Ani Karnieo
  Bhinvkuro
  Bhuk
  Maa
  Saath Lipon Gelem
  Pixo Vieapar
  Mai
  Strieachi Bharathiy Samskrathi
  Swatantr Anim Kristhanv
 More contributions from Herol Pius
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Shilpi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code