H.M.Pernal
Zanel
Posted On: 06/04/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

d£É¯ï

WÀZÉðA d£É¯ï zÁgÁ vÉzÉA
ªÀíqï PÁAAiÀiï £ÀíAiÀiï, ¥ÀÆuï....
zÁgÁAvÁè å£ï ¥À¼ÉAªïÌ eÁAiÀiÁßvÉèA
d£É¯ÁAvÁè å£ï ªÀiÁvï ¥À¼ÉªÉåvï
zÁgÁAvÁè å£ï AiÉÄAªïÌ eÁAiÀiÁßvÁè å£ï
d£É¯ÁAvÁè å£ï ©üvÀgï jUÉåvï
zÁgï ¸ÀAiÀiÁæ åAZÉA, d£É¯ï ZÉÆgÁAZÉA
vÀgï¬Ä zÁgÁgï ZÁ¨ÉÆÌgï ¸ÀÄuÉA
d£É¯Ágï ¸ÉÆ©üvï ªÀiÁeÁgï
zÁgï WÉƪÁZÉA
d£É¯ï ¥ÉæëÄZÉA
zÉPÀÄ£ï «Ä¸ÁÛ-
JPÁ WÀgÁPï zÁgï KPï
d£É¯ÁA ªÀiÁvï ¸À¨Ágï.  

 

 

JZÉѪÀiï, ¥É£Áð¯ï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of H.M.Pernal to KonkaniFriends.com
  Paad Rupnem
  Kon Tho Navo Baravpi?
  Konkani Bhaxiechi Sthithi Gathi
  Kalza Zailanth
  Viro Ani Vimarso
  Chede Ami Ashe
  Kalak Mikvalli Kogul
  Mog Vikrapak
  Vantey
  Naxibachi Raath
 More contributions from H.M.Pernal
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Zanel":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code