Lancy Pinto Nayak
Dhis
Posted On: 04/05/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¢Ã¸ï

PÁ¯ÉÆÑ ¢Ã¸ï
JPï 0iÀiÁzï
JPï DªÁeï
JPï ¸Àé¥Áuï
JPï £À²¨ï
JPï ZÁjvÁæ
JPï DªÁ̸ï
PÁ¯ÉÆÑ ¢Ã¸ï
eÁ¯ÉÆè D¨sÉøï.
 
D0iÉÆÑ ¢Ã¸ï
JPï ¸ÀAzÀ¨sïð
JPï ¤gÁ±Á
JPï ¨sÀªÉÇð¸ÉÆ
JPï ¸À®étÂ
JPï DWÁzsï
JPï «AZÀªïÚ
JPï DªÁ̸ï
D0iÉÆÑ ¢Ã¸ï
fuÉå ªÉøï.
 
¥sÁ¯ÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï
JPï D±Á
JPï zÀ0iÀiÁ
JPï GªÉÄzï
JPï ¨sÀªÉÇð¸ÉÆ
JPï gÁSÉÆA«Ú
JPï ¢±Á
D£ÉåÃPï DªÁ̸ï
¥sÁ¯ÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï
¨sÀ«µÁåa D¸ï
 
 
ºÀ0iÉÄðPï ¢Ã¸ï
DªÁÌ¸ï ¢vÁ
ºÀ0iÉÄðPï WÀr
DªïÌ SÁvÁ.
¢¸ÁAvÉÆè D£Àãªï
¸ÁAUÁvÁ GvÁð.
 
D±É¯ÉèA ªÉÄ¼ï ¯Éè
¢Ã¸ï DªÉÄÑ.
¨sÁQ Ggï ¯Éè
zɪÁZÁå RıÉZÉ.
¤gÁ±ÉPï xÀ¼ï £Á
©üA0iÀiÁPï ¨sÀ¼ï £Á. 

ºÀ0iÉÄðPï ¢Ã¸ï,
¸ÀªÁ¯ï PÀvÁð
ºÀ0iÉÄðPï WÀr
£ÀªÁ¯ï ºÁqÁÛ
ºÀAPÁgÁPï ¥sÀ¼ï £Á
ªÉƸÁæPï ªÉÃ¼ï £Á.
 
fuÉåAvï  ¸ÀAvÀĶÖ
eÉÆqÀÄAPï eÁ0iÀiï
ºÀ0iÉÄðPÁ ªÀPÁÛ.
PÀævÁåAZÉÆ  vÀæ¦Û
ªÀÄuÁðAvï 0iÀiï gÁ0iÀiï
eÁAªïÌ ¸ÀPÁÛ.
 
ªÀÄgÀuï 0iÉÄA«Ý
WÀgÁAvï ªÀí vÉgÁAvï
QÃvïð GgÉÆA«Ý
ªÀÄ£Áê å ¸ÀA¸ÁgÁAvï
£ÁAªï UÁeÉÆA«Ý
DAeÁ PÉÆÃgÁAvï.
 

¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï , PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhis":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code