Hillary Cardoza
Axiea
Posted On: 05/05/2010 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
D±Á
¸ÉeÁjßZÁå PÁvÀÄÛ¨ÁAiÉÄPï
ªÉÆí² ¥ÉǸÀÄAPï D±Á;
zÀÄzsÁa KPï qÉÊj PÀgÀÄ£ï
zÀÆzsï «PÀÄAPï D¸Á!
 
¥sÀůÁ¨ÁAiÉÄZÁå ¥sÉÇèj£ÁPï
PÉƯÉÃeï PÀjÑ D±Á;
PÉƱÁªÉÄZÁå £ÁwPï KPï
ªÉVA PÁeÁgï eÁAªïÌ D¸Á!
 
¸É«Ä£ÀjPï UɯÉÆè ²PÉÆ£ï D¸Á
¥Á¢æ eÁAªïÌ D±Á;
zɪÁZÁå ±ÉívÁAvï ªÁªÀÅ æAPï
ªÉVAZï ¥Á¢æ eÁAªïÌ D¸Á!
 
¸ÉÆ©üvï JPÁ ZÉqÁé£ï AiÉĦÖA
¸ÉêÁ PÀgÀÄAPï aAvÉèA;
²PÁ¥ï D¥ÉèA CSÉÃgï PÀgÀÄ£ï
£Àgïì eÁAªïÌ ¥ÁªÉèA!
 
¦qÉøÁÛAPï ªÀPÁÛA ¢ÃeÁAiÀiï
zÉPÀÄ£ï zÁPÉÛgï eÁvÁA;
zÁPÉÛgï eÁªïß D¸ÀàvÉæAvï
vÀĪÀiÁÌA ªÀPÁÛA ¢vÁA!
 
¥sÀůÁA vÉÆÃmÁAvï ¥sÀůÁA ¥À¼É
ZÉqÁé£ï gÀhÄqÁA gÉÆAiÀiÁèåAvï;
GzÁPï WÁ®Ä£ï, ¥ÉÇøï PÀgÀÄ£ï
RÄAmÁÛ gÁ¸ï-gÁ¸ï PÀ¼É!
 
¥ÀAiÀiÁÚgï ªÀÄ£Áê÷åPï D¸ÁÛ D±Á
D±É¯Áågï¬Æ gÁªÉÇAPï ªÉļÁ£Á;
zsÀ£ï-¢ªÉðA, gÁªÉîgï-WÀgï
ºÁAUÁZï ¸ÉÆqÁÛA, ªÀígÀÄAPï
PÀ¼Á£Á!     
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Axiea":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code