Lancy Pinto Nayak
Hanv Kon?
Posted On: 12/05/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªï PÉÆÃuï?
ºÁAªï PÉÆÃuï?
vÀÄ«ÄA ¸ÁAUÁ.
ºÁAªï duï
¥sÀPÀvï ºÁAUÁ.
 
JPï fuÉ
¢¯ÉèAvÁuÉA.
ªÀÄÓeÉ 0iÉÄuÉA
D±É¯ÉèA PÉÆuÉA??
 
ªÉÆgÉÆAPï d¯Áè¯ÁA?
ºÁAªï £ÉuÁ.
d¯Áä¯Áè åPï ªÉÆvÁð?
PÉÆÃuï eÁuÁ?
 
vÁuÉ  zÁqÁèA
ªÉÇqÉA PÀgÀÄA£ï.
¥À0iÀiïÚ  ¸ÀA¥ÁÛ
ªÉÆqÉA eÁªÀÅA£ï.
 
RAZÉÆ0iÀiï gÁ0iÀiï
ªÁZÉÆAPï ¸ÀPÉÆè£Á.
PɯÁè å PÀvÀÄðªÁ¤A
ªÉÆgÉÆAPï ¸ÀPÉÆè£Á.
 
ªÀÄ£Áê å ¸ÀA¸ÁgÁAvï
«AZÀªïÚ gÀZÁÚgÁa.
gÀZÁÚgÁZÁå ¸À¼ÉÎPï
ªÁmï 0iÉÄAªÉÆÌqÁa.
 
Rƨï f0iÉÄ,
f0iÉÆAPï ¸ÉÆqï
gÀZÁÚgÁPï ©ü0iÉÄ
ªÀÄuÁðPï ¸ÉÆqï.
 
f0iÉÄAªïß zÁPÀ0iÀiï
zÉÃSï eÁ
ªÉÆgÉÆA£ï f0iÉÄ
CªÀÄgï eÁ.
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï , PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanv Kon?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code