Hillary Cardoza
Chedvancho Natak
Posted On: 13/05/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÉqÁéAZÉÆ £ÁlPï    
¢ÃµïÖ £Ávï¯ÉèA ZÉqÀÄA JPÉèA
¨sÀ¬ÄÚZÁå DzsÁgÁ£ï ZÀ¯ÁÛ¯ÉA;
fêÀ£ï vÁZÉA PÀ¸ÉA ªÀÄÄSÉèA
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÉÆÑ D¸ÉÆæ £Ávï¯ÉèA
ªÀÄíuÁ°A wA, ¸ÉeÁjÑA vÁAaA
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï ¸ÀgÁèåAvï ºÁå ªÀgÁì
gÁPï vÁAPÁA J ¨sÁUɪÀAvï RÄgÁì!
 
RÄgÁìZÉÆ DzsÁgï Wɪïß
D¥ÀAiÉÄèA ºÁªÉA vÁAPÁA;
¨ÉƨÁmï ªÀiÁjè ZÉÆÃgï ªÀÄíuÉÆ£ï
¸ÀªÀiÁzsÁ£ï PÀgÉÑA PÉÆuÉ ºÁAPÁA
 
RAAiÀiÁÑ å gÁ£ÁAwèA ZÉqÁéA ºÁ¨Á
ªÀÄ£Áê åPï ¥À¼Éªïß zsÁAªÁÛvï;
ªÀiÁUÉÆ£ï WÉvÉèA C£Áégï ¸ÁAiÀiÁâ
C£ÁåAiÀiï PɯÉÆ? ªÀÄíuï gÀqÁÛvï!
 
PÉÆuÉAV JPÁèå£ï ¥ÉÇ°¸ÁAPï D¥Àªïß
ªÀiÁíPÁ zsÀgÀÄ£ï ªÉí¯ÉÆ;
ºÁAªï C£Áßr £À»A? ªÀÄíuÉÆ£ï
¥ÀÅuï, C¥Áæzsï ªÀÄíeÉÆ eÁ¯ÉÆ!
 
ªÀiÁUÁÑ å§j ªÉøï PÀgÀÄ£ï
zÉƼÁåAPï ¢ÃµïÖ £Á? ªÀÄíuÁÛvï;
UÉæøïÛ ªÀÄíuï ¢¸ï¯ÉèA ¥À¼Éªïß
gÀqÉÆ£ï C¥Áæzsï ªÀiÁAqÁÛvï!
 
vÁAZÁå ®¥sÁØ åA¤ ªÀiÁíPÁ
25 ºÀeÁgï ¨sÀjeÁAiÀiï ¥ÀqÉÆè;
ZÉqÁéA Huï ªÀÄíuï ©üªÀÄðvï vÀÄPÁ?
©üªÀÄðvÉPï WÀqÀÎqÉÆ ªÀiÁgÉÆè!
 
DvÁA¬Æ PÁ¼ÁÓAvï ©ügÁAvï ªÀÄíeÁå
ZÉqÁéA ªÀÄí¼Áågï ©üAAiÀiÁ£ï zsÁAªÁÛA;
GUÁظï D¸ÉÆA ªÀÄwAvï vÀÄeÁå
C¸ÉA WÀqÉÑA £ÁPÁ? ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA!
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chedvancho Natak":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code