Catherine D'mello
Zafrani Murg
Posted On: 05/08/2012 08:10 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
eÁ¥sÁæA¤ ªÀÄÆUïð
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
JPï Q¯ÉÆ ºÁqÁA «AUÀqï PɯÉèA PÉÆA©AiÉÄ ªÀiÁ¸ï zsÀÄAªïß, ºÀ¼ÁÛZÉ PÀÄqÉÌ PÀgïß, E¯ÉèA «Æmï D¤ JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆÃ¸ï ¯Áªïß, CzsÉðA ªÀgï zÀªÀgï. ¸À ¦AiÀiÁªÁAaA PÁ¥ÁA PÀgïß, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÀÄ¥sÁAvï ¨sÁdÄ£ï ¥ÉøïÖ PÀgï.
 
JPï PÀ¥ï §zÁªÀiÁZÉA ¥ÉøïÖ, JPï PÀ¥ï ¸ÀÄPÁå PÉƨÁæ åZÉA ¥ÉøïÖ, CzsÉðA PÀ¸À̸ÁåZÉA ¥ÉøïÖ, zÉÆÃ£ï ªÀgÁA ©üeÁvï zÀªÀgïß ¥ÉøïÖ PÀgï. JPï PÀ¥ï PÁdÄZÉA ¥ÉøïÖ, wãï PÀ¥ÁàA zsÀAAiÀiï, JPï PÀ¥ï zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï (¸ÁAiÀiï «ÄQëAvï WÁ¯ïß QæêÀiï PÀgÉåvï ªÀ ªÀiÁPÉðnAvï vÀAiÀiÁgï ªÉļÁÛ.) JPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï PÉñÀgï (±Áå¥sÉÇæãï) JPï PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï ©üeÁvï zÀªÀgï.
 
¸À vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, ZÁågï ¯ÉÆÃAUÁA, zÉÆãï J¼ÉÆ, JPï EAZï PÀÄqÉÆÌ wPÉ ¸Á¯ï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï §r±ÉÃ¥ï vÉƪÁågï ¯Áí£ï GeÁågï ±ÉPÀÄ£ï, vÀ£Áåð «ÄgÁìAUÉ ¨sÀgÁ¨sÀgï ¥ÉøïÖ PÀgï. ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¯ÉÆt ªÀ vÀÆ¥ï D¤ gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï vÀÆ¥ï vÁ¥Áè å G¥ÁæAvï «ÄgÁìAUÉZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß, JPï «Ä£ÀÄmï §gÉA ¥ÀjÛ. G¥ÁæAvï D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß, ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ZÁ¼ïß, ¦AiÀiÁªÁZÉA ¥ÉøïÖ ¨sÀgÀÄì£ï, ¯Áí£ï GeÁågï «Ä£ÀÄmï¨sÀgï ZÁ¼ïß, ªÀiÁ¸ï WÁ¯ïß, ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA ¨sÁdÄ£ï zsÀAAiÀiï ªÀiÁgïß ªÀiÁ¸ÁPï ¨sÀgÀÄì£ï, ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA ²dAiÀiï. «Æmï ¨sÀjì. G¥ÁæAvï PÉƨÁæ åZÉA ¥ÉøïÖ, PÀ¸À̸ÁåZÉA ¥ÉøïÖ ¨sÀgÀÄì£ï ¸Ávï-Dmï «Ä£ÀÄmÁA ²dAiÀiï. GzÁPï WÁ°£ÁPÁ (zsÀAAiÉÄZÁå GzÁÌAvï ²eÉÆA¢.)
 
G¥ÁæAvï §zÁäZÉA ¥ÉøïÖ, PÁdÄZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß zÉÆÃ£ï «Ä£ÀÄmÁA¤ QæêÀiï, PÉñÀgï, zÀÆzsï ¨sÀgÀÄì£ï, ºÀ¼ÀÆ ªÀiÁ¸ï ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß (gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «ÆmÁZÉA ºÀ¼ïÛ ¥À¼É.) UÉæë zÁmï D¸ÉÆA¢. zÉÆãï RvÀÌvÉ DAiÀiÁè å G¥ÁæAvï GeÉÆ ¥Á¯ÁéAiÀiï.
 
UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£Á, GvÀ¼ï r±ÁêAvï ªÀiÁ¸ï PÁqïß xÉÆqÉÆå ¨sÁeï¯ÉÆè å PÁdÄ, §zÁªÀiï PÁ¥ÁA PÀgïß ¸ÀdAiÀiï. DvÁA eÁ¥sÁæA¤ ªÀÄÄUïð SÁAªïÌ vÀAiÀiÁgï eÁAiÀiÁ.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Zafrani Murg":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code