Praveen Tauro
Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
Posted On: 14/05/2010 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
D¢èA ¸ÉƨsÁuÁA - D¬ÄÑA ¥sɱÀ£ÁA
DzÉè ¨sÀÄUÉð ¸ÀzÁA «Ä¸ÁPï ªÉvÁ¯É
D¯ÁÛjgï 0iÀiÁdPÁa ¸ÉªÁ PÀvÁð¯É
DvÁA ¨sÀÄUÉð EUÀeÉðZÁå ¨sÁ0iÀiïæ §¸ÁÛvï
¹UÉæmï ªÉÇÃqïß zsÀÄAªÀgï ªÉƼÁâPï ¸ÉÆqÁÛvï
 
D¢èA ZÉqÁéA «Ä¸ÁPï 0iÉÄvÁ£Á WÁUÉÆæ-¨sÁdÄ WÁ¯ÁÛ°A
ªÉÃ¯ï ¥ÁAUÀÄæ£ï «Ä¸Á ¥À0iÉÄèA vÉøïð gÀeÁgï PÀgÁÛ°A
DvÁA ªÀÄmÉéA WÁ¯ïß EUÀeÉðZÁå ¨ÁUÁègï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛvï
ªÁZÀ¥ï ZÀÄPÁè ågï PÀ±ÁÖA¤ ±ÉgÁäªÁAPï ¥ÁªÁÛvï
 
DzÉè vÀ£ÁðmÉ gÁ0iÀiÁ¥ÀjA £Éí¸ÁÛ¯É, WÁ®Ä£ï GªÀiÁð¯ï PÀÄvÁAªï
DvÁA ZÁ¯ï §zÀ¯Áè å ªÀÄmÉéA EeÁgï D¤ Dmï ¨ÉƯÁìAZÉA ¯ÁA¨ï PÀ¯ÁìAªï
D¢èA ¨Á0iÀiÁèA, ¸À0iÀiÁæ åAPï ¸ÀÄzÁ²ðvÁ°A gÁAzÀÄ£ï eɪÁÚPï ªÀiÁ¸Á-¥Éǽ
DvÁA ¨Á0iÀiÁèAPï ¥ÀŸÀðvï £Á, ªÉÄeÁÛvï ¥Á®ðgÁA, WÁ®Ä£ï WÁUÁæ-ZÉÆð
 
gÉƸÁ-PÁeÁgÁAPï DzÁè å QvÉA ¸ÉƨsÁ0iÀiï D¹èA ªÉøïð, ªÉÇ«0iÉÆ, UÁ0iÀiÁ£ÁA
CvÁA ¯ÉÆÃPï DzÉè ¸ÀUÉèA «¸Àæ¯Á eÁuÁ ªÀiÁvïæ UÁAªïÌ d£À UÀt ªÀÄ£À
D¢A PÁgÁåAPï ¸ÀPÀÌqï ¯ÉÆÃPï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁÛ¯ÉÆ, ºÁvÁPï ºÁvï ¢Ãªïß PÁªÀiï PÀgÁÛ¯ÉÆ
DvÁA ¸ÀPÀÌqï ¨sÁqÁåPï ªÉļÁÛ£Á, ¥ÁmÁè å£ï gÁªÉÇ£ï SÉÆr PÁqÁÛ¯ÉÆ
 

¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ eÉ.J.(PÀįÉêÃPÀgï)
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Hanv Axelom
  Mhajea Gavanth
  Hanv Axiealom
  Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
  Mobile
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
  Sanman
 More contributions from Praveen Tauro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code