Lolita Crasta
Ravo (Sooji) Halwa
Posted On: 15/05/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÉƪÉÇ (¸ÉÆÃf) ºÀ¯Áé
JPÁ PÁ¬Äègï 1 PÀ¥ï gÉƪÉÇ,
1 PÀ¥ï £Á¯ÁðZÉÆ ¦mÉÆ, (Desicated Coconut)
1 PÀ¥ï ¸ÁPÀgï,
1 PÀ¥ï zÀÆzÁ ¦mÉÆ,
1/2 PÀ¥ï vÀÆ¥ï,
E¯ÉÆè K¼ÁAZÉÆ ¦mÉÆ WÁ¯ïß ZÁ¼ÉÛà gÁªï. vÁZÉÆ gÀAUï §zÉÆè£ï AiÉÄvÁ¸ÁÛ£Á 1 ¯Áí£ï n£ïß Evaporated Milk WÁ¯ïß, 2 mÉÃ.¸ÀÆà£ï zÀÆzÁAvï PÉøÀgï (Saffron) ©üdvï WÁ¯ïß KPï «Ä£ÀÄmï¨sÀgï GPÀqï.
 
G¥ÁæAvï vÀÆ¥ï ¸ÁgÀªïß JPÁ ¥ÉèÃnAvï ºÉA ªÉÇÃvï ¤AªÉÛZï PÀÄqÉÌ PÀgï.
   
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ravo (Sooji) Halwa":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code