Anthony Barkur
Gamva Ugdas
Posted On: 15/05/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÁAªÁ GUÁظï
§¸ÁèA ¥ÀzÉð¸ÁAvï, GUÁظï UÁAªÉÑ ªÁmÉgï
¯ÁUï¯ÉÆè¸ÉÆ xÀAqï zÉÆêï, ZÀ¯ÁÛA UÁzÁå ªÉÄgÉgï
vÉÆAzÁæAvï GPÀqï¯ÉÆè å ¸ÀÄgÉZÉÆå EqÉÆè å ªÉÆêï
gÀÄaPï £ÀíAiÀiïVà £Á¯Áð-UÉÆqÁZÉÆ ¥sÉƪï
 
zsÀªÉÇå SÉƪÉÇð, ¥ÉeÉZÉÆ ¥ÀªÀÄð½Pï ¤Ã¸ï
DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A PÉÆAPÉÚAvï ¨sÉlAªÉÑA «Äøï
fªÉ fªÉ vÁ¯Éð, zsÁ gÀÄ¥ÁåAPï «Ã¸ï
aAvÀÄAPï AiÉÄvÁvï ¸ÉÆ©üvï ¸ÀÄAzÀgï vÉ ¢Ã¸ï
 
ªÉAUÀÄ£ï ªÁí¼ÁÛ UÁAªÁA ¨sÉÆAªÁjA £ÀíAAiÀiï
gÀhiÁqÁAPï, ªÀiÁqÁAPï GzÀPï ¨sÀgÀA«Ñ ªÀiÁAAiÀiï
zsÁ zsÁ WÀZÁåðAPï ¸ÀÄzsÁ¸ÀÄðAPï KPïZï ¨ÁAAiÀiï
gÀeÁgï ªÀiÁUÁÚ åPï ¸ÀzÉAªï ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï
 
¨ÁAzÁà¸ï £Ávï°è ¸ÀévÀAvïæ ¤gÁ¼ï ftÂ
G®ªïß ºÁ¸ÉÆAPï ¢¸ÁPï KPï PÁtÂ
fAiÉÄAªïÌ £Á DªÁ̸ï, Ggï°è D«Ý GtÂ
ªÀiÁvÉåAvï ªÀiÁw eÁAªïÌ vÀjà ¥sÁªÉÇ PÀgï ¸ÉÆ«ÄtÂ
 
 
DåAl¤, ¨ÁPÀÆðgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Anthony Barkur to KonkaniFriends.com
  Judhasachem Rudhaan
 More contributions from Anthony Barkur
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gamva Ugdas":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code