Lancy Pinto Nayak
Nimanem Poin
Posted On: 24/05/2010 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¤ªÀiÁuÉA ¥À0iÀiïÚ !
zÀĨÁ0iÀiïÛ «ªÀiÁ£Ágï §¸ÁÛ£Á, ªÀÄAUÀÄîgÁPï aAvÉèA,
ªÀÄAUÀÄîgÁAvï DgÁªÀiÁ0iÉÄ£ï zÉAªÁÑ å'¢üA zɪÁ£ï «AZÉèA.
D¥Áè åAPï zÉSÁÑ å'¢üA ªÀÄgÀuï vÀjà PÀ¸ÉèA??
EvÉèA PÀoÉÆÃgï ªÀÄgÀuï ? zɪÁPï PÀ±ÉA ¸ÉƸÉèA???
 
¸ÀA¸Ágï zÉSÁ£Ávï¯Áè å ¨sÀÄUÁðåZÉÆ PÀ¸ÉÆè D¥Áæzï?
ªÀÄ£Áê å zÉƼÁå¤ ªÀÄ£Áê åPï,EAUÁî å gÀĦA zÉPÉÆÑ G£Áäzï?
vÁAa ¸ÀÄmÁÌ eÁ° D¤ D«ÄÑ QvÉA UÀvï??
«ªÀiÁ£Ágï §¸ÁÛ£Á ygÀ¸ÀuÉ£ï GgÁvïVà D«ÄÑ ªÀÄvï??
 
ªÀÄgÁÚ EqÉA ¥ÀůÉÆAªïß D¸Á , ªÉÄmÁ ªÉÄmÁPï,
fªÉA ªÉÆqÉA f0iÉÄ0iÀiÁÛAªï , ªÁAZÁÑ å ºÀmÁPï,
`¥sÁ¯ÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï DªÉÆÑ eÁvÁ¯ÉÆ ªÀļÁî å D±ÉPï,
`vÀÄPÁ PÀ±ÉA ªÉÇA¨ÁâvÁ, DªÉÄÑA "¥sÁ¯ÉA" ¸ÀgÁÎ RıÉPï??
 
ªÀÄgÀuï vÉA ZÉÆÃgÁ §jA 0iÉÄvÁ UÀÄmÁ£ï,
DªÉÄÑA ªÀÄgÀuï zÁgÉÆémÁågï gÁªÁèA ºÀmÁ£ï.
D«ÄÑ ¥ÀæUÀw Deï DªÀiÁÑ å zÀÄgÀÎvÉZÉA PÁgÀuï eÁ¯ÁA
ºÀ0iÉÄðPï WÀr ©üAgÁAvï DPÁAvÉZÉA ªÀÄgÀuï eÁ¯ÁA.
 
¢ zɪÁ ¸Á¸ÁÚZÉÆ «±Éªï ¸Àgïé ¸Àgï¯Áè åAPï,
©ügÉÆävï ¥Áªï D«ÄÑ xÉÆr ªÁZÉÆA£ï Ggï¯Áè åAPï,
¸ÁA¨Á¼ï vÁAPÁA ,PÁ½eï ¥sÁvÉÆgï PÀ£ïð ¥ÀÅgÀ¯Áè åAPï,
gÁPï zɪÁ , ¥ÀÅgÁÑ å D¢üA ©ügÁAvÉAvï ªÉÆgï¯Áè åAPï.
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï.
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Nimanem Poin":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code