Nellu Permannur
Mogachem Pixem
Posted On: 14/02/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ªÉÆUÁZÉA ¦±ÉA

DªÀiÁÑ å ªÉÆUÁZÁå SɼÁPï
ºÁAªï ªÉƼÀ¨ï eÁvÁA
vÀÄA ZÀAzïæ eÁ
ºÁAªï PÁ¼ÉÆPï ¥ÁAUÀÄvÁðA
vÀÄA ZÁAzÉßA eÁ.
ªÉÆUÁZÉÆ Sɼï SɼÁåA
 
DªÀiÁÑ å ªÉÆUÁZÁå xÀ¼ÁPï
ºÁAªï SÉƪÀiÁmï eÁvÁA
vÀÄA ¸ÁªÉÇmï eÁ
ºÁAªï SÁn eÁvÁA
vÀÄA UÀfØ eÁ
zÉÆUÁAAiÀiï ¸ÀÄSÁ£ï gÁªÁåA.
 
DªÀiÁÑ å ªÉÆUÁZÁå VvÁPï
ºÁAªï PÀ« eÁvÁA
vÀÄA PÁªÉåA eÁ
ºÁAªï PÀAvÁgï eÁvÁA
vÀÄA vÁ¼ï eÁ
D«Ä zÉÆUÁAAiÀiï UÁªÁåA.
 
DªÀiÁÑ å ªÉÆUÁZÁå ªÉ¼Ágï
ºÁAªï WÀqÁå¼ï eÁvÁA
vÀÄA WÀqÉÆå eÁ
ºÁAªï ªÀÄzsÁå£ï eÁvÁA
vÀÄA ¸À¥Áuï eÁ
zÉÆUÁAAiÀiï ¦±ÉA ¥ÁAUÀÄæAiÀiÁA.
 
 
 
£É®Äè, ¥ÉªÀÄð£ÀÆßgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Nellu Permannur to KonkaniFriends.com
  Mhajea Bhaxieak
  Birmath
  Mhajea Dexieanth
  Tumi Karan
  Mhaje Kathir
  Running
  Tujea Dalbaranth
 More contributions from Nellu Permannur
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mogachem Pixem":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code