Maxim Lobo
Hanv
Posted On: 26/05/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªï
ºÁAªï ªÉÆwA,
ºÁAªï ªÀiÁw.
 
ºÁAªï ªÉÆwA,
¥Àdð¼ÁÛA.
ºÁAªï ªÀiÁw,
Q¯ÁðAiÀiÁÛA.
 
ºÁAªï ªÉÆwA ªÉƯÁ¢üPï
¸ÀºÀ¸ÁæAvÉè KPï
RgÀ¸ï §¼ï eÁvÁ£Á
DPÁgï¯ÉèA.
 
ºÁAªï ªÀiÁw UÀ¨sÉð¸ïÛ
¥Á¼ÁAZÉA ¸ÀÄSï
zsÀvÉðgï ¸Áé¸ï ¥sÀÄAPÁÛ£Á
AiÉÄ«Ó¯ÉèA.
 
ªÉÆwA ªÉƯÁAiÀiÁÛ£Á
§Ä¼ÀÄâ¼ÉÆ£ï
ªÀiÁw ªÀĹÛvÁ£Á
eÉAeÉÆæ£ï
ªÉ¼ÁPï gÉÆzï ¨ÁAzÁÛA...
 
ªÉÆwA ªÀÄíeÉA ¥ÀæPÁ¸ÀÄA
£ÀQÛgÁAPï ®eÉgï WÁ®ÄA
ªÀiÁw ªÀÄíf ¦PÁ¼ÀÄA
zÀ¼Áâgï zsÀtÂðgï GgÉÆA.
 
ºÁAªï ªÉÆwA
ºÁAªï ªÀiÁw.
 

ªÀiÁåQìªÀiï ¯ÉÆèÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Maxim Lobo to KonkaniFriends.com
  Hanv Zathana
  Mendhu
  Hanv Zathana
  Chukari
  Jieanvk Sod
  Dhorey
 More contributions from Maxim Lobo
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanv":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code