J. Lavina Cutinho
Jivith
Posted On: 10/06/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fëvï

ªÀÄ£Áê å-fëvï ¯Á¸ÁÛ£Á
vÁaA ªÀÄ£ÁA d¼ÁÛvï
fëvÁAwèA WÀrvÁA
aAvÁÛ£Á ªÀÄ£ÁA WÀÄAªÁÛvï.
¥ÀÅuï...?
ªÀĤ¸ï fëvÁAvï PÉÆqÀÄí
¸ÀvÁA «ZÁgÁÛ£Á vÁPÁ
ªÀÄ£Áê å¥ÀuÁZÉA DªÀiÁ¯ï
ZÀqÁÛ£Á, vÉÆ vÁPÁZï «¸ÁævÁ!
 
fëvï ªÀÄí¼Áågï
ªÀÄ£Áê åPï ªÉÆÃ¯ï ¨ÁAzsÉÆÛ¯ÉÆ
PÉÆÃuï¬Æ £Á...
fêÁAvï §¼ï D¸Áè ågï¬Æ
C¸ÀÌvÁÌAiÉÄPï ¯ÁUÉÆ£ï vÉÆ
PÉÆA¨Áå£ï ±ÉAPÁgÉA ¥sÀůÁ¬Ä¯Áèå§j
¥sÀůÁÛ vÀgï?
vÁZÁå fêÀ£ÁPï PÉÆÃuï
ªÉÆÃ¯ï ¨ÁAzsÀÄAPï ¸ÀPÁÛ.

eÉ. ®«Ã£Á PÀÄn£ÉÆí, ¥À°ªÀiÁgï.
Edited & Published By Henry D'Paula

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jivith":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code