Claudy Brahamavar
Dhani
Posted On: 31/05/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÁ¤
DvÁAZÁå PÁ¼Ágï C£Áxï D±ÀæªÀiï ZÀ®AiÉÄÛ¯É D¸Ávï ªÀÄeÉ£ï,
EeÉÆä¯ï ¨sÀ¥ÀÆðgï AiÉÄvÁ zÉPÀÄ£ï vÉ D¸ÁÛvï UÀªÁð£ï,
UÀjèï PÉÆtÂà D±Áæ åPï DAiÀiÁè ågï vÁAPÁA £Á UÀĪÀiÁ£ï,
D±Áæ åZÉgï ºÉÆAzÉÆé£ï D¸ï¯Áè åAZÉgï gÁeï ZÀ®AiÀiÁÛvï vÉ dĮĪÉÄ£ï.
 
ºÉA ¸Àªïð eÁuÁ D¸ÉƤà ºÀeÁæA¤ ¯ÁPÁA¤ AiÉÄvÁ zÁ£ï,
QvÁåPï? xÉÆqÁå zÁ¤APï D¸ÁÛ ªÀiÁ£ÁZÁå §¸ÉÌa vÁ£ï,
PÉÆgÉÆqÁAZÁå PÁ¼Áå ¥ÀAiÀiÁêAvÉèA PÁqïß E¯Éè±ÉA zsÀ£ï,
mÉPÁìA °¥ÀAªïÌ D±ÀæªÀiÁAPï ¢vÁvï ¯ÁPÁA¤ zÁ£ï.
 
C±ÉA¬Äà WÀqÁÛ D±ÀæªÀiÁA¤ ¥À¼ÉAiÀiÁ! D±Àæ«Ä ¸Àªïð £Éí¸ÉÆ£ï D¸Ávï ¸ÀAvÉƸÁ¤,
AiÉÄvÁ ªÀÄíuï vÁå ¢Ã¸ï KPï ²æêÀÄAvï zÁ¤,
¸ÀªÁðA ºÉÆUÀ½ìvÁvï zsÀ£ïå vÀÄf DªÀAiÀiï ¥ÉÆøï PÉ°è vÀÄPÁ D¥Áè å ºÁvÁA¤
¥ÀÆuï xÀAAiÀiï DqÉƸÁPï §¸ÉÆ£ï C£Áxï JQè gÀqÁÛ QvÁåPï?
vÉÆ eÁªÁ߸Á wZÉÆ PÀ«Äð¥ÀÆvï ºÉA £ÉuÁAvï PÉÆtÂÃ.
 
C±ÉAZï WÀqÁÛ DvÁAZÁå PÁ¼Ágï ¸ÀUÁî åA¤,
¨ÁAiÉÄè ¨sÀÄUÁåðASÁwgï ¥ÀÆvï zsÁqÁÛvï ªÀír¯ÁAPï D±Áæ åA¤,
¥sÁ¯ÁåA DªÀiÁÌA¬Äà wZï UÀvï ªÀÄíuï aAw£ÁAvï vÁAZÁå PÀoÉÆÃgï PÁ¼ÁÓA¤,
ªÀiÁ®ÎrA eÁvÁvï vÁAPÁA CqÀ̼ï vÁAZÁå ªÀíqï dAiÀiïÛ ¨ÉÆAUÁè åA¤.
 
D±ÀæªÀiÁZɬÄà DvÁAZÉ ºÀÄAUÁ£ÁAvï UÀjèÁAPï, vÁAZÁå¥ÀjAZï vÁgÁ D±Áæ åA¤,
zÀÄqÀÄ ¢vÁvï vÀgï ¸ÁéUÀvï ªÉVA ¢vÁvï vÁAZÁå ªÀíqï zÁªÁðmÁåA¤
D±Áæ åPï zÁ£ï ¢¯ÉèZï zÁ¤ eÁvÁvï G¥ÁæAvï C£Áxï vÁAZÁå PÀÄmÁäA¤
eÁ¯ÁåjÃ! ªÀír¯ÁAPï D±Áæ åAvï zÀªÀ£ïð £ÁAªÁqÁÛvï ¸ÀA¸ÁgÁgï vÉ eÁªÁ߸Ávï ªÀÄíuï ªÀíqÉè zÁ¤.
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhani":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code