Lolita Crasta
Guliyo
Posted On: 11/06/2010 01:55 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÀĽAiÉÆ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
 
2 PÀ¥ï ªÀÄÄmÁA¨ÉÆ vÁAzÀļï (DzÉè gÁwPï ©üdvï WÁ¯ïß zÀªÀZÉÆð)
1 PÀ¥ï £Á¯Áð gÉÆøï.
eÁAiÀiï ¥ÀÄvÉðA UÉÆÃqï,
E¯ÉèA «ÄÃmï,
1/2 PÀ¥ï ¸ÀÄgÀAiÀiï vÁAzÁîZÉÆ ¦mÉÆ
 
PÀað jÃvï:
£Á¯Áð gÉƸÁAvï vÁAzÀÄ¼ï ªÁlÄ£ï vÁPÁ UÉÆÃqï-«ÄÃmï WÁ¯ïß ¨sÀ²ð. ¥ÁvÀ¼ï eÁ¯Áågï JPÁ ºÁArAiÉÄAvï WÁ¯ïß zÁmï eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï H¨ï PÁqï. ¥ÁvÀ¼ï eÁ¯Áågï vÁAzÁîZÉA ¦Ãmï ¨sÀ²ð. G¥ÁæAvï UÀĽAiÉÆ PÀ£ïð JPÁ ¥ÉèÃnAvï zÀªÀgï. £ÀAvÀgï UÀÆAqï PÁ¬ÄèAvï vÉïï vÁ¥Àªïß UÀĽAiÉÆ ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Guliyo":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code