Hillary Cardoza
Bharvaso Nathallo Asro
Posted On: 13/06/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨sÀªÁð¸ÉÆ £Ávï¯ÉÆè D¸ÉÆæ!      
vÀÄeÁåZï¯ÁVA PÁeÁgï ªÀÄíuï
¸ÁAUÉÆ£ï UɯÉÆè ªÀiÁíPÁ;
ªÀíPÉèPï Wɪïß DAiÀiÁè PÉÆÃuï?
gÁPÉÆ£ï D¸ï°èA vÁPÁ!
 
vÀĪÉÄÑA fêÀ£ï §gÉA eÁAªï
ªÀiÁUÉèA ªÀÄ£ÁAvï ºÁªÉA;
¨sÉmï PÀgÁÑ åPï DªÉÄÎgï D¬Ä¯ÉÆè
WÁvï PɯÉÆAiÀiï ªÀÄí¼ÉA vÀĪÉA!
 
zsÁ-ªÉAvï D¸ÁÛA MlÄÖPï §¸ÉÆ£ï
ºÁ¸ÉÆ£ï-ºÁ¸ÉÆ£ï G®¬Ä¯ÁèåAªï;
¥ÁnA AiÉÄvÁA ¥sÉÇj£ï ªÀZÉÆ£ï
ºÁvï ªÉļÉÆ£ï ºÁ¸ï¯ÁèåAªï!
 
gÀqÉÆAPï AiÉÄvÁ-gÉ vÀÄPÁ ¥À¼Éªïß
PÀÄqÁAvï §¸ÉÆ£ï gÀrèA;
vÀPÉè ©üvÀgï vÀQè WÀÄAªÉÇ£ï
¦±Áå§j zsÁA«èA!
 
¤eÁPï¬Æ ºÁAªï ¦²AV DvÁA?
RmÁèåPï QvÁåPï ¨ÁAzsÁèA?
vÀÄPÁ ºÁAªï §gÉA ªÀiÁUÁÛA
PÁ½eï ªÀÄíeÉA ²AzÁèA!
 
ªÀPÁÛA ¸À¨sÁgï PÉ°A ªÀiÁíPÁ
£ÁAªï £Ávï°è ¦qÁ DvÁA;
zÉÆãï GvÁæA §gÀAiÀiÁÛA vÀÄPÁ
¦¸ÉA ªÀÄíuï SÉAqÁÛvï ªÀiÁíPÁ.
 
EvÉè §gÉ PÉÃ¸ï ªÀÄíeÉ
¥ÉAPÁØ ªÀgÉÃUï ¯ÁA¨sï D¸Éè;
QvÁåPï DvÁA SÁvÀÄæ£ï C¸É
¦±ÁåPï vÉ D¸ÁåðAvï ¢¸Éè!
 
¨ÁAzsï°èA ºÁªÉA gÁªÉîgÁA
ªÉÆUÁ, ªÀÄļÁAvïZï PÉƸÁ½îA;
ªÉÆUÁ£ï ¯Á¬Ä°èA ªÉÆUÁæ åA ¥sÀůÁA
¨ÁªÉÇ£ï gÀhÄqÁA ¸ÀªÉÆgï ¥sÁ¸Á½îA!

 

»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bharvaso Nathallo Asro":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code