Praveen Tauro
Mobile
Posted On: 01/06/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÆ(¨Á)0iÀiïè
ªÀqÀàuï zÁPÉÆAªïÌ E±ÁÖ£ï ªÀÄíeÁå WÉvÉè KPï ªÉƨÁ0iÀiïè
RZïð ZÀqÁè ªÉƨÁ0iÀiïè QvÁåPï ªÀÄíuï vÁ¦è vÁa ¨Á0iÀiïè.
G¥ÁÌgÁPï ¥ÀqÉÛ¯ÉA ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓ0iÉÄè ¨Á0iÉÄèPï DPÁAvÁZÁå ªÉ¼Ágï,
¸ÉÆAvÉƸÁ£ï GqÉÆAPï ¯ÁVè zÉÆãï PÉƯÁA ªÉƨÉʯÁgï D0iÀiÁè å ªÉüÁgï.
 
«PÉèA vÁAZÉ WÀZÉð ¥sÉÇãï 0iÉÄvÁvï ªÀÄíuï ¨ÁèAPï PÉƯÁA,
gÁUÁgï eÁ° ¨Á0iÀiïè vÁa PÉƯï D¬Ä¯Áè åPï vÉÃgÁì ªÉ¼Á.
¤zÉAw «gÁgÁ0iÀiï ¸ÀÄgÀÄ eÁ° DvÁA gÁvÁÑ å ªÉ¼Á
zÀĸÉÆðuÉ DvÁA ¨Á0iÉÄèZÉ, GmÉÆAPï ¯ÁVè ªÀÄíuï ¨sÀÄVð ¨Á¼ÁA.
 
¥ÉAPÁÖPï ²PÉÆð£ï ¥ÁªÉÇè EUÀeÉðPï, ¢¸ÁÑPï ªÉƨÉʯï 
¸ÁAUÉè E±ÁÖPï PÉÆïï PÀZÁðåPï «Ä¸ÁA ªÉ¼Ágï,
DvÁA ªÉƨÁ0iÀiïè ªÁeÉè  ±ÉªÀiÁðAªÁ ªÉ¼Ágï,
Wɪïß zsÁAªÉÇè ¨Á0iÀiïæ ªÉƨÁ0iÀiïè
zÁPÉÆAªïÌ ªÀÄíuï vÁZÉA PÁ¨Áðgï.
 
¸ÁAUÉè ¨Á0iÉÄèPï UÀeïð ¥ÀqÁè ågï
gÁAzÀé0iÀiï PÉÆïï PÀgï RAZÁ0iÀiï ªÉ¼Ágï,
¸ÀÄgÀÄ eÁ¯É gÁeÁAªï DvÁA
Wɪïß 0iÉÄ ªÀÄíuï vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï
¥ÁªÁÛ£Á £ÀAvÀÄgï PÉÆæ¸Ágï,
zÉÆãï gÀÄ¥ÁåZÁå «Ä¸ÁðAVPï,
G®0iÀiÁÛ£Á ¸ÉƼÁ gÀÄ¥Á0iÀiï PÁ¨Ágï.
¦¸ÉÆ eÁ¯ÉÆ Wɪïß ªÉƨÉʯï,
DvÁA UɯÉÆ «PÉÆAPï
¢Ãªïß C0iÉÆè eÁ»gÁvï ¢¸Á¼Áå ¥ÀvÁægï.
 
 
 
¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ eÉ.J. PÀįÉêÃPÀgï (zÀĨÁ0iÀiï)
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Hanv Axelom
  Mhajea Gavanth
  Hanv Axiealom
  Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
  Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
  Sanman
 More contributions from Praveen Tauro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mobile":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code