Hillary Cardoza
Sorieacho Dhandho
Posted On: 15/06/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÉÆgÁåZÉÆ zÀAzsÉÆ
PÁeÁgï eÁvÀZï ªÉÇeÉA ªÀiÁvÁågï
vÀQè vÁ¥ÁÛ PÁªÀiï £Á eÁ¯Áågï;
¥ÉÇmÁPï SÁAªïÌ ¥ÀAiÉÄê £ÁvÁèågï
¨sÀÄPï ¯ÁUÁÛ £À»AV §¸Áèågï?
 
«gÁågï eÁªïß aAvÉèA KPï ¢Ã¸ï
PÀ¸É ¸ÁgÉÑ ºÉ DªÉÄÑ ¢Ã¸ï?
¯Áí£ÁAPï £Á ªÀ¸ÀÄÛgï zsÁA¥ÀÅAPï ®eï
¨sÀÄVðA gÀqÁÛvï ªÁqï ªÀÄíuï ¥ÉÃeï!
 
¯Áí£ï ¨sÀÄUÁåðAPï ªÀíqï PÀgÀÄAPï
G¥ÁæAvï vÁAPÁA ²PÁ¥ï ¢ÃAªïÌ;
£À»A D±Á UÉæøïÛ eÁAªïÌ
¨sÀAªÉÇèA ºÁAªï PÁªÀiï ¸ÉÆzsÀÄAPï!
 
²PÉÆ£ï ºÁªÉA ¥sÁAiÉÆÝ QvÉA?
PÁªÀiï £Á¸ÁÛA ºÀÄ£ï ªÀiÁvÉA;
PÁªÀiï ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¥ÀÅgÉÆ eÁAªÉÑA
WÀgÁ ¨ÁAiÉÄè£ï ¥ÀÅ¥ÀÅðgÉÑA!
 
§¸ÉÆ£ï G¥Áªï aAvÉÆè ºÁªÉA
¸ÉÆgÁå zÀAzsÉÆ PÀgÉÆÑ ªÀÄíuÉÆ£ï;
G¥ÁæAvï ¨ÁAiÉÄèPï ¸ÁAUÉèA D¥Àªïß
D¬Ä¯ÁèåAPï ¸ÉÆgÉÆ ¢ ªÉÇvÀÄ£ï!
 
zÀAzsÉÆ ªÀÄíeÉÆ ¸ÉÆgÁåZÉÆ
«PÀÄ£ï ¯Á¨sï zÀÄqÁéZÉÆ;
ªÀíqÁèå fêÁZÉ ªÀĤ¸ï ¥ÀÅgÁ
¸ÉÆgÉÆ ¦AiÉÄAªïÌ DªÀiÁÑ å WÀgÁ!
 
§PÁðvï eÁ¯ÉA£Á ¸ÉÆgÁå zÀAzsÁå£ï
zÀAzsÉÆ ¥ÀÅgÉÆ ªÀiÁíPÁ DAiÀiÁÑ å£ï!
®qÁAiÀiï DªÉÄÎgï ¸ÉÆgÉÆ ¦AiÉĪïß
gÀUÁvï ªÁí¼ÉîA ªÀiÁAqÉÆØ ¥sÉÇqÀÄ£ï!
 
¸ÉÆgÉÆ ¦AiÉĪïß ªÉÇqÀÄ£ï JPÉÆè
¨ÁAiÉÄèPï ªÀiÁgÀÄAPï DAiÉÆè;
vÁPÁ DqÁªïß ¨ÁAiÉÄèPï gÁPÉÆ£ï
¸Àé¥ÁÚAvï DPÁAvï WÀqÉÆè!
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sorieacho Dhandho":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code