Lancy Pinto Nayak
Bapoi
Posted On: 21/06/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¨Á¥Á0iÀiï?!!
PÉÆÃuï ¨Á¥Á0iÀiï ??
¸ÁAUÁ ªÀiÁíPÁ
PÉÆÃuï ¨Á¥Á0iÀiï?
 
¨sÀÄVð PɯÉÆè ?
ªÀí DªÁ0iÀiïÌ
¨sÀÄVðA ¢¯ÉÆè??
¨sÀÄUÁðåAZÉA ªÉƯï
¸ÀªÉÆÓAªïß WÉvï ¯ÉÆè?
ªÀí ¨sÀÄVðA PÀ£ïð
¸ÀıÉUï D¸ï ¯ÉÆè?
DªÁ0iÀiïÌ WÉƪï eÁ¯ÉÆè?
¸ÀA¸ÁgÁPï ¤Ã¨ï eÁ¯ÉÆè?
 
PÉÆÃuï ¨Á¥Á0iÀiï?
¨Á¥Á0iÀiï vÉÆ...
zÀqÀAUï fêÁAvï 0iÀiï
¨sÀÄUÁðåA§jA ,
¸ÀzÁA ¨sÀÄUÁðåZÉA
PÁ¥Áì ¸ÁPÉðA
PÁ½eï D¸ï ¯ÉÆè.
¨Á¥Á0iÀiï vÉÆ
¨sÀÄUÁðåA ¸ÀAVA
DªÁ0iÀiïÌ ¸ÀzÁA
UÉÆÃ¥ÁAvï zÀgÀÄA£ï
PÀÄmÁªÀiï ZÀ¯ÉÆAªÉÇÑ.
¨Á¥Á0iÀiï vÉÆ
¸Àªïð PÀÄmÁäa
dªÁ¨ÁÝj D¥Áè å
§UÉè£ï Wɪïß ¨sÉÆAªÉÇÑ
¨Á¥Á0iÀiï vÉÆ.
DªÁ0iÀiïÌ ¨sÀªÀð¸ÉÆ,
¨sÀÄUÁðåAPï zÉÃSï
D¤ PÀÄmÁäPï
ªÀíqÁàuï eÁ¯ÉÆè
 
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bapoi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code