Melwyn Rodrigues
Dudh Sukallim Gorvam
Posted On: 25/06/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÀÆzï ¸ÀÄPï°èA UÉƪÁðA
zÀÆzï DªÉÄÑA ¸ÀÄPÁèA zÉPÀÄ£ï
§Azï DªÀiÁÌA UÉÆmÉÆ
¨sÁvÉuï ¥ÉÃAqï PÀÄAqÉÆ ¢AªÉÇÑ
zsÀ¤ eÁ¯Á SÉÆmÉÆ
gÀ¸ÁÛ ågï D«Ä ¨sÉÆAªÁÛAªï DvÁA,
ªÉĽÛvï RAAiÀiï gÉÆAmÁA?
ºÁqÀÄÌmÁAZÉ fêï eÁ¯Áåvï
¨sÀÄPÉ£ï ªÉÆvÁðvï ¥ÉÆmÁA
ªÉÆZÉðA ªÀÄí¼Áågï ªÉÆgÉÆAPï eÁAiÀiÁß
PÀ¸ÁAiÀiïSÁ£ÁåAPï xÁ¯ÉA
xÉÆqÁå ªÉÇmÁA, DªÀiÁÑ å ¥ÉÆmÁA
«ÃPï ºÁtÂA WÁ¯ÉA
ªÀiÁUÁðªÀÄzsÉA ¤zÁè åAªï eÁªÀÅ£ï
ªÀÄuÁðPï vÀAiÀiÁgï D«Ä
dAiÀiÁè©üAiÀiÁ£ï ¯ÉÆjAiÉÆ ¯ÉUÀÆ£ï
ZÀ¯ÁÛvï RtÂAiÀiÁA¤
zɪÁ zsÁqïgÉ PÉÆuÁPï vÀj
zÀAiÉĪÀÄgÀuï ¢AªÁÑ åPï
¸ÀAvÀvï D¼ÉÆé£ï UɯÁågï, ºÁAPÁ
ªÉļÉÑA£Á ±Éuï¬Äà SÁAªÁÑ åPï
 
ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Melwyn Rodrigues to KonkaniFriends.com
  Varichem Svatantr
  Bhanxiriealagim
  Kamielieancheo Vavieo
  Basaillea Gavank
 More contributions from Melwyn Rodrigues
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dudh Sukallim Gorvam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code