Catherine D'mello
Corn Icecream
Posted On: 29/06/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉÆÃgïß L¸ïQæêÀiï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï PÀ¥ï CªÉÄÃjPÀ£ï PÉÆÃgÁßZÉÆå ©AiÉÆ GPÀqïß, GzÁPï ¨sÀj£Á¸ÁÛA vÁZÉÆå ¥ÀÇåj PÀgïß, ZÁ½ßAvï UÁ¼ïß zÀªÀgï. KPï PÀ¥ï ¸ÁPÀgï, wãï PÀ¥ÁàA £ÁgÁèZÉÆ gÉÆøï, KPï PÀ¥ï zÀÆzsÁZÉÆ ¥ÁªÀØgï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï gÉÆÃeï J¸É£ïì.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
GeÁågï zÁmï ºÁAr zÀªÀgïß £ÁgÁè gÉÆÃ¸ï ªÉÇÃvï. vÁAvÀÄA zÀÄzsÁ ¦mÉÆ WÁ¯ïß, ZÁ¼ïß, KPï RvÀÌvÉÆ DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï PÉÆÃgÁßZÉÆå ¥ÀÇåj D¤ ¸ÁPÀgï ¨sÀgÀÄì£ï zÁmï eÁAªïÌ ¸ÉÆqï. ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¦üædgÁAvï ¸À ªÀgÁA xÀAqï eÁAªïÌ ¸ÉÆqï. eɪÁÚ G¥ÁæAvï SÁAªïÌ gÀÄaPï ¯ÁUÁÛ. ¸ÁAUÁvÁ UÀįÁ¨ï-eÁªÀÄÄ£ï SÁAªïÌ gÀÄaPï ¯ÁUÁÛ.   
   
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Corn Icecream":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code