Lancy Pinto Nayak
Jiye Tum Jiye
Posted On: 03/07/2010 05:03 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fAiÉÄ vÀÄA fAiÉÄ
HAZï aÃAvï, HAZÁAiÉÄPï ¥Áªï
Qüï aÃAvï , QZÉqÉAvï gÁªï.
ftÂAiÉÄAvï FµÁÖUÀvï zsÁªï,
vÀÄeÁåªÀ«ð GAZÁè åa PÀgï
£ÁåAiÀiï,¤Ãvï,²¸ÉÛa ªÁmï zÀgï
RÆ¨ï ²Pï D¤ ²Pï
ªÀí ²PÁAiÀiï D¤ zÁPÀAiÀiï
§gÉA ¸ÀªÀiÁf ¨É¼ÉA ¦PÁAiÀiï
f«vÁa zsÉÆÃuï ªÀeÁæ½ zsÀgï
fAiÉÆA«Ñ fuï ¨sÁAUÁæ½ PÀgï
Deï ªÀiÁvïæ vÀÄeÉA, ¥sÁ¯ÉA vÁZÉA
AiÉÄAªÉÑA- eÁAªÉÑA zɪÁ ¤ªÉÆðuÉA
fAiÉÄ , Rƨï fAiÉÄ,
fAiÉÆAPï ¸ÉÆqï !
ªÀÄ£Áê åPï ¸ÉÆqï
zɪÁPï ©üAiÉÄ!!
   
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Comments on this Page

Dear Baab Lancy,

Maka utram pavanath thumchea hea kavithak shabashki pattonvk. Unche Cheent, Uncheak Pav... nizaki bharis margdharshan dhakovncho amolik sandesh thumi hea apurbhaecha kavithant sundar korn varnillam.

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jiye Tum Jiye":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code