Hillary Cardoza
Dhairan Zallem Naiakachem Kazar
Posted On: 04/07/2010 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zsÀAiÀiÁæ£ï eÁ¯ÉèA £ÁAiÀiÁÌZÉA PÁeÁgï!
UÀÄuÁA-±ÉUÀÄuÁAZÉA ZÉqÀÄA JPÉèA
¥À¼Éªïß vÁPÁ ªÀÄíeÉA PÁ½eï;
gÀÄ¥Á£ï vÉA D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉA
vÁå gÀÄ¥ÁPï ¦¸Áé¯ÉA PÁ½eï ªÀÄíeÉA!
 
G®AªïÌ ©ügÁAvï ¥À¼Éªïß vÁPÁ
G®A«Ñ D±Á PÁ¼ÁÓAvï D¸Á;
G®AiÀiÁèågï ªÀÄíuÁvï vÀÄPÁ
ºÁAªï QvÁåPï ¦±Áå?
 
WÀjÑA vÁaA DªÉÄÎgï D¬Ä°èA
¸À¬ÄæPÉ «µÁåAvï G®¬ÄèA;
¥À¥Áà£ï ¸ÁAUï°è zÉÆÃvï DAiÉÆÌ£ï
¥ÁnA ¥À¼É£Á¸ÁÛA zsÁAªï°èA!
 
ºÁªÉA ªÀÄí¼ÉA WÀgÁ ªÀÄíeÁå
ZÉqÀÄA §gÉA zÉÆÃvï QvÁåPï?
ªÀiÁgÀÄ£ï zsÉAPÉÆÚ PÁªÀiÁPï ZÀ¯ï vÀÄeÁå
UÁAªÁgï ªÀíqï ±ÉmÁAªï ¥sÀqÀà±Áå!
 
«Æ¸ÁPï ªÉvÁ£Á ªÉļÁÛ ªÀiÁíPÁ
G®AªïÌ zsÀAiÀiïæ £ÁAUÉÆ ªÀiÁuÁÌ?
vÀÄAZï zsÀAiÀiïæ ¢, zsÀAiÀiïæ £Á vÀÄPÁ?
ªÀÄíuÁÛ vÉA zsÀAiÀiïæ ¢Ãªïß ªÀiÁAPÁØ-
 
¸ÉÆqï-gÉ WÀgï, £Á-gÉ zsÀAiÀiïæ?
DªÉÄÎgï AiÉÄ, G®ªïß ¸ÁAUÁÛA
ªÀiÁAAiÀiï¯ÁVA G¥ÁÌgï ªÀiÁUÁÛA
ªÀÄ»£Áå ©üvÀgï PÁeÁgï eÁvÁA!
 
ZÉqÁéZÁå zsÀAiÀiÁæ£ï ªÀiÁíPÁ
zsÀAiÀiïæ ªÉļÉîA DAiÀiÁÌ:
«UÁgÁPï ªÉļÉÆ£ï ¸ÁAUÉÆ£ï
¥À¥ÁàZÁå ªÀíqÀàuÁ xÁªïß ¯Á©üè ¸ÀÄmÁÌ!
 
£ÁAiÀiÁÌUɯÉA D®ÄÌAeï DªÉÄÑA
£ÁAiÀiïÌ ±ÉnPï £Á°¸ï eÁ¯ÉA;
ZÉqÁéZÁå zsÀAiÀiÁæ£ï ªÀiÁíPÁ
«UÁgÁ£ï gɸÉàgï PɯÉA!
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhairan Zallem Naiakachem Kazar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code