H.M.Pernal
Kalza Zailanth
Posted On: 13/08/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ¼ÁÓ dAiÀiÁèAvï
PÁ¼ÁÓ zÁgÁgï ¸ÀzÁA vÀÄeÉÆ ªÉÆUÁ ¥ÁgÉÆ
GvÉÆæA vÀgï¬Ä ºÀÄA¨ÉÆgï PÀ±ÉA gÁªÉîgÁZÉÆ?
ZÉÆ«Ã¸ï ªÀgÁA ºÁAªïUÉÆ vÀÄeÉ £ÀzÉæ §AzÉAvï
¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÉÆA vÀgï¬Ä PÀ±ÉA ¸ÁAUï, ªÉÆUÁ ¸ÁAvÉAvï?
 
G¸ÁÌ ågï vÀÄeÁå ºÁAªï UÉÆ ¨sÀÄUÉÆð, EPÁæ ªÀÄAiÀiÁß åAZÉÆ
¥ÉAPÁØPï ªÀÄíeÁå ¨ÁgÁAiÀiï ªÀgÁA £ÁqÉÆ vÀÄeÁå ¥Á¯ÁéZÉÆ
¥ÉƼÀÄ£ï vÀgï¬Ä ¸ÀÄmÉÆA PÀ±ÉA, ¸ÁAUï RAAiÀiï °¥ÉÆA
ªÁíeÁÛ ¥ÁAAiÀiÁAvÉÆè ¦vÀÄ¼É TtÄ̼ÉÆ
 
ZÁågï ªÉÇt¢ ªÀÄzÉA PÀAiÀiïÝ D«Ä zÉÆUÁA
zÉÆãï PÁ¼ÁÓAPï EwèA QvÁåPï §Azï PÀÄqÁA
GVÛA PÀgï DvÁA vÀgï¬Ä zsÁA¥ï°èA ¨ÁUÁèA d£É¯ÁA
ªÁí¼ÉÆAUÉÆ ªÁgÉA, ¥sÀįÉÆA ¸ÀÄmÉÌaA ªÉÆUÁæ å¥sÀįÁA.
 

JZÉѪÀiï

Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of H.M.Pernal to KonkaniFriends.com
  Paad Rupnem
  Kon Tho Navo Baravpi?
  Konkani Bhaxiechi Sthithi Gathi
  Viro Ani Vimarso
  Zanel
  Chede Ami Ashe
  Kalak Mikvalli Kogul
  Mog Vikrapak
  Vantey
  Naxibachi Raath
 More contributions from H.M.Pernal
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kalza Zailanth":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code