Melwyn Rodrigues
Varichem Svatantr
Posted On: 15/08/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÁjZÉA ¸ÁévÀAvïæ å
AiÉÆä R¼ÁAvï ZÀ¯ï¯Áè å ªÀiÁígÀhÄeÁAvï
£ÁAªï £Ávï¯ÉÆè PÀÄ©Ý PÀÄAªÀgï fPÁè!
 
xÁ£ÁAZÉ zÉÆ¼É ²gÁ¥ï ªÉÇAPÁÛvï
¥ÉÆqÉÆ̼ÉAwèA ªÁ£ÁA «ÃPï ªÁmÁÛvï
D¸ÁØ åAPï zsÉƪÉƸÉZÉÆå zsÁj ¥sÀÄmÁè åvï
eÁAUÁA ºÁqÁAPï ªÀÄĸÁî DuÁìA ¸ÀÄmÁè åAvï
gÀhÄÄeÁPï zÉAªÁÑ å ¸ÀÄAªÀgÁAPï PÁAqÀÄAPï
PÁAqÀÄ£ï PÁAqÀÄ£ï PÀÄAqÉÆ PÀgÀÄAPï
 
UÁAiÀiÁÑ å ±ÉuÁAvï¬Ä gÀhÄqÁA Q®ðvÁvï
¸ÉÆqÁè ågï gÀÆPï, ¥sÀÀ¼ÁAAiÀiï ¥sÀ¼ÀìvÁvï
 
PÉÆuÁ ¦vÁæAPï GqÀ¬Ä¯ÉèA GµÉÖA
CªÀÄÈvï PÀZÁåðAvï «±Áé¸ï zÀªÀZÉðA ¨sɵÉÖA
 
D£ÉåÃPï gÀhÄÄeï, ªÀÄvï D¤ PÁ¼ÁÓZÉA
zsÀªÀiÁðZÁå DAªÁØ åAZÉA, ¸ÀªÀiÁeÁZÁå ¥ÁAªÁØ åAZÉA
 
vÀ£ÉÆåð ¥ÉÆ¥ÁAiÉÆ, ¤vÁîA«ÑA ªÉÇPÁÛA
ªÀÄAiÀiÁð¢ZÉ ªÉÆqÉÌAvï ©üAiÀiÁ«uÉA WÀĸÁÛA
PÁAmÁAvÁè å£ï G¸ÉÆà£ï UÉ°A ªÀiÁ¸ÁA D¤ gÀUÁÛA
 
G¯Áè¸ÁZÉÆå gÀhÄj DvÁA PÀÄrªÀAiÀiÁè å£ï ªÁíAªÉÇè å
ªÀiÁtÄìUÉZÉÆå ªÁj ¥ÀvÁåð£ï ¸ÀévÀAvïæ eÁªïß ¨sÉÆAªÉÇè å!
 
 
ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Melwyn Rodrigues to KonkaniFriends.com
  Dudh Sukallim Gorvam
  Bhanxiriealagim
  Kamielieancheo Vavieo
  Basaillea Gavank
 More contributions from Melwyn Rodrigues
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Varichem Svatantr":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code