Hillary Cardoza
Kazarath Jikallem Chedum
Posted On: 20/08/2010 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁeÁgÁAvï fPï¯ÉèA ZÉqÀÄA     
JzÁå ªÀíqÁèå ªÀÄAUÀÄîgï UÁAªÁAvï
KPï¬Æ ¸À¬ÄæPï ¯ÁUÁ£Á ªÀÄíuÁÛ¯ÉA;
KPï ¸À¬ÄæPï ¯ÁUÀAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï
¥ÁPÁðAvï §¸ÉÆ£ï gÀqÁÛ¯ÉA!
 
¸ÁAvÁZÉÆ GUÁظï PÀgÀÄ£ï
«Æ¸ÁAPï vÉA zsÁAªÁÛ¯ÉA;
¸À£ÁégÁZÉA ¢A©AiÉÄ£ï ¥ÀqÉÆ£ï
£Éƪɣï vÉA PÀgÁÛ¯ÉA!
 
£ÉƪɣÁA ¥ÁmÁèå£ï £ÀªÁæ åA ²APÀ¼ï
D¬Äè vÁAUÉgï ¸ÀzÁA¬Æ;
¦AiÉĪïß D¬Ä¯ÁèåAPï ¥ÁnA ¤PÁ¼ï
AiÉÄêïß D¸Ávï, £ÀªÉæ DvÁA¬Æ.
 
ZÉqÁéaA ±ÀxÁðA DAiÉÆÌ£ï
£ÀªÉæ ©üAAiÀiÁ£ï PÁA¥ÁÛvï;
ZÉqÁéZÉA vÉÆÃAqï ¥À¼Éªïß
zÀAiÉÄ£ï xÉÆqÉ gÁªÁÛvï!
 
ªÀiÁAAiÀiï-ªÀiÁAªï D¸ÉÆAPï £ÀeÉÆ
eÁUÁåZÉÆ «í¯ï eÁAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíeÉÆ;
zÀÄqÀÄ zÁPÀAiÀiï ¨ÉÃAPÁAvï vÀÄeÉÆ
eÁUÉÆ eÁAiÀiÁÓAiÀiï ªÀUÁðZÉÆ!
 
D¬Ä¯Éè £ÀªÉæ ¥ÁnA UɯÉ
¥sÁ¯ÁåA AiÉÄvÁA ªÀÄíuÁ¯É;
ªÀiÁí¯ÉÆ ªÀÄíuÁÛ ZÉqÁé¯ÁVA
¥ÀgÀÄÛ£ï ªÀiÁUï ¸ÀPÁ½A!
 
ZÉqÀÄA DvÁA ªÀiÁUÉÆ£ï gÁªÁèA
¸ÁAvÁPï ¥ÀÅgÉÆ eÁ¯ÁA!(?);
JPÁ £ÀªÁæ å£ï PÁqÁèåAvï ¥ÁªÁèA
ZÉqÁé£ï GvÁgï ¢¯ÁA!
 
PÁeÁgï eÁAiÀiïÛ ªÀ £Á ªÀÄíuï
ªÀÄíeÁå£ï ¸ÁAUÉÆAPï eÁAiÀiÁß;
¸ÁAvÁ£ï PÁAAiÀiï CeÁå¥ï PÀgïß
PÁeÁgï eÁvÁ PÉÆuÁÚ!
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kazarath Jikallem Chedum":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code