Catherine D'mello
Bondas Sukka
Posted On: 21/08/2010 00:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
§AqÁ¸ï ¸ÀÄPÁÌ
¸À ¨ÉÆuÉÑ ªÀ §AqÁ¸ï ªÀ §AqÁ¸É (ªÀÄgÁoÉAvï ºÁPÁ ªÀiÁPÁî å ªÀÄíuÁÛvï vÀgï xÉÆqÉ zÀAiÀiÁð ªÀiÁuÉÆÌ ªÀÄíuÁÛvï) zsÀÄAªïß ¨sÁ¬Äè PÁvï PÁqïß, ªÀÄzsÉA aÃgï ªÀiÁgïß GUÉÛA PÀgï. ©üvÀgï PÁ½ ¥ÉÇw D¸ÁÛ, w ºÀ¼ÀÆ PÁqïß GqÀAiÀiï («.¸ÀÆ.: ¥ÉÇw ¥sÀÅmÁèågï ¸ÀUÁî å ªÀiÁ¸ÁPï PÁ¼ÉA ¨sÀgÁìvÁ, vÉA §gÉA £À»A) ©üvÀgï ¥ÁvÀ¼ï ¸Á° ¸ÁPÉðA PÀgïè, ¯ÁA¨sï zsÉƪÁ ¸ÁQð ¸Á¯ï D¸ÁÛ, w PÁqïß GqÀAiÀiÁÓAiÀiï. (ºÉÆ ºÁZÉÆ ¥ÁnZÉÆ PÀuÉÆ ªÀÄíuï ¸ÀªÀiÁÓeÁAiÀiï.)
 
ªÀAiÉÆè ¨sÁUï PÁqïß, ¤vÀ¼ï PÀgïß zÉÆ¼É PÁqïß GqÀAiÀiï. ºÉgï ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ «Ä²AiÉÆ ªÀ ºÉgï, ªÀiÁ¸ï zsÀÄAªïß ¨ÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgïß ºÁArAiÉÄAvï zÀªÀgï.
 
C¼É£ÁPï:
Dmï ¸ÀÄPÉÆå «ÄgÁìAUÉÆ, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¤ágï, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï fgÉA, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉÄy, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï §r±ÉÃ¥ï, PÁ¯ÉÝA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸Á¸ÁAªï vÉƪÁågï ¯Áí£ï GeÁågï ¨sÁdÄ£ï; CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ ¨sÀgÀÄì£ï ¦mÉÆ PÀgï. KPï ªÉǼÉA £Ágïè PÁAvÀÄ£ï, ZÁågï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ, KPï EAZï D¯ÉA, ªÀíqï KPï ¦AiÀiÁªï-ºÉÆå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¦mÉÆ PɯÁèåAvï ¨sÀgÀÄì£ï, wãï-ZÁågï ¨sÀAªÁqÉ PÁqïß «ÄQì §Azsï PÀgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï zÉÆÃ£ï ¦AiÀiÁªÁAaA PÁ¥ÁA, zÉÆÃ£ï ºÀ¼ÁÛaA vÉÆgÁA ¸Á¯ï PÁqïß, ²gÉÆ PÀgïß, ºÁArAiÉÄAvï WÁ¯ï. vÁAvÀÄA zsÀÄAªïß zÀªÀgÀ¯Éè ¨ÉÆuÉÑ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉ «Æmï ¨sÀgÀÄì£ï, KPï PÀ¥ï GzÁPï ¨sÀgÀÄì£ï GeÁågï  ²dAªïÌ zÀªÀgï. ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA G¥ÁæAvï CzsÉðA ²dÛZï PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï vÉïï, ZÁågï vÁ½ PÀr¥ÀvÁÛ, ZÁågï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ZÉAZÀÄ£ï ¨ÉÆuÉÑAPï ¥sÉÇuïÚ ¢. ¨sÀgÁì¥ï ¸ÀÄPÉA eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
ZÀ¥Áw, ¥ÀÇj, ¨ÉæqÁØ ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï.
 
«.¸ÀÆ.: DA¨Áå vÉÆgÁA ªÉļÁ£Ávï¯Áè å  ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ZÁågï ªÀíqï mÉƪÉÄmÉ GPÀqÁÛ£Á   WÁ¯ïß gÁAzÁèågï wvÉèAZï gÀÆZï ¯ÁUÁÛ. ¨ÉÆuÁÑ åAPï «Æmï-«ÄgÁìAUÉZÉA ¨sÀgÁì¥ï ¯Áªïß ¨sÁeÁèågï ¨sÁjZï gÀÄaPï ¯ÁUÁÛ. ¸ÁÖlgÁ§j SÁAªïÌ¬Æ ªÀÄgÀhiÁ AiÉÄvÁ. ¥ÀÅuï, ¨sÁeÁÛ£Á eÁUÀÄævï PÁuÉÏeÁAiÀiï. zÉƼÁåA xÁªïß E¯ÉèA ¥ÀAiÀiïì gÁªÉÇ£ï ¥ÀjÛeÁAiÀiï. QvÁåPï, ¨sÁeÁÛ£Á ªÀAiÀiïæ G¸À¼ÁÛvï. ¸À¨sÁgï duÁA¤ ¥sÉÇ£ï PÀgïß -----«ZÁgï¯Áè åPï » gɹ¦ vÀĪÀiÁÑ å ªÀÄÄSÁgï zÀªÀgÁè å.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D'Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bondas Sukka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code