Richie John Pias
Tum Kaxeim Ye
Posted On: 21/08/2010 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄÃ
ºÁAªï vÀÄPÁ ¹éÃPÁgï PÀvÁðA
C±ÉA vÀÄPÁ ºÁAªÉA ¸ÁAUï¯ÉèA
ªÉÆUÁZÁå ¦±Áågï vÉzÁßA
 
UÁAªÁAvï ªÀÄ£ÁA ¦¸ÉÆéAZÉ
vÀÄA JPÉèAZï ZÉqÀÄA D¸ï¯ÉèAAiÀiï
vÀÄeÁå ¥ÁmÁè å£ï ¸À¨Ágï D¸ï¯Éè
 
vÀÄPÁ ¨sÀÄ®AªïÌ JPïZï ªÁmï D¸ï°è
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄ ªÀÄíuï ¸ÁAVÑ
G¥ÁæAvï ºÁAªï ¨sÁAiÀiïæ G¨ÉÆèA
¨ÁAAiÀiïxÁªïß zÀAiÀiÁðPï ¥ÀqÉÆèA
 
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄÃ
GvÀgï ªÉÆr£Á
¸ÁAUï¯Áè å GvÁæxÁªïß ¥ÉƼÁÑ å
¨Á¥ÁAiÉÆÑ ¥ÀÆvï £ÀíAiÀiï ºÁAªï
 
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄ
¥ÀÆuï xÉÆrA PÀAr±À£ÁA §zÀ¯Áè åAvï
ªÀÄíeÉA ZÉÆAiÀiïì¬Ä «¸ÁÛ¯ÁðA
 
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄ
¥ÉÆmï G¨Ágï £ÁPÁ
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄÃ
DzÁè åAaA £ÁAªÁA GZÁj£ÁPÁ
 
vÀÄeÉ ¨sÁªï UÀ¯ÁáAvï D¸Ávï
ªÀÄÄPÁè å ¨sÁªÉÇfPï ¯ÉÆÃ£ï ªÁAmÁÛ£Á,
¨Á¥ÁAiÀiïß vÀÄeÁå ªÀiÁíPÁ PÁgï ¢vÁ£Á
ªÀÄíeÉgï ²uÁ£ÁPÁ
ºÉA vÁAZÉA GzÁgï ªÀÄ£ï £ÀíAiÀiï
ºÁAªÉAZï «ZÁgï¯ÉèA....
 
vÀÄA PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄ
PÀAr±À£ÁA GUÁظï D¸ÉÆA¢vï
vÀÄPÁ AiÉÄÃAªïÌ eÁAiÀiÁß vÀgï
PÀ±ÉAAiÀiï AiÉÄA«ÑA
zÀĹæA D¸Ávï....
 
 
jaÑ eÉÆÃ£ï ¥ÁAiÀiïì
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Richie John Pias to KonkaniFriends.com
  Meo
  Messajaya Namaha
  Pathkology
  100 Idiots
 More contributions from Richie John Pias
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tum Kaxeim Ye":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code