Donath D' Almeda
Pulam Savem Jivan
Posted On: 23/08/2010 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥sÀůÁ ¸ÀªÉA fêÀ£ï
¨sÀAªÉÇAPï UÉ°A ºÁAªï, ¯ÁVì¯Áå vÉÆÃmÁAvï
zÉSÉÆè KPï ¨ÉÆAUÉÆ, xÀAAiÀiï D¸ï¯Áèå gÀhÄqÁAvï
vÀAiÀiÁgï PÀgÁÛ¯ÉÆ zÉSÉÆAPï, «±Á¯ï ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï
UÁdAªïÌ zÉÃªï ªÀÄíuÉÆ£ï, D¥ÁÚZÉÆ gÀZÁßgï.
zÀĸÁæ å ¢Ã¸Á, ¥ÀgÀÄÛ£ï UÉ°A ºÁAªï vÉÆÃmÁPï
PÁ½eï ªÀÄíeÉA ¥sÀůÉèA, ¥sÀůÁZÁå ¥ÀªÀÄð¼ÁPï
PÁqÉèA ºÁªÉA ¥sÀůï, ªÀíqÁ ¸ÀAvÉÆøÁ£ï
aAvÉèA ºÁªÉA vÉA ¨sÉlAªïÌ, zɪÁPï vÉA ªÉÆUÁ£ï.
UÉ°A ºÁAªï EUÀeÉðPï, zɪÁPï ªÉļÉÆAPï
¥sÀůÁA ¸ÀªÉA, ªÀÄífA CUÁðA ¥ÁoÀAªïÌ
¥sÀůÁA ¸ÀªÉA, eÉdÄ£ï «ZÁgÉèA fêÀ£ï
¢¯ÉA ºÁªÉA vÁPÁ, ªÀíqÁ C£ÀAzÁ£ï.
ºÁªÉA «AZÉèA ¥sÀůï, ¯ÁVì¯Áå vÉÆÃmÁAvï
eÉdÄ£ï «AZÉèA ªÀiÁíPÁ, ¸ÀA¸Áj ªÉÇqÁÛAvï
zsÁ«ÄðPï ¨sÀ¬ÄÚZÉA ¨sÁUï ¯Á¨sÉÆ£ï
ªÁUÀAiÉÄèA vÁuÉA ªÀiÁíPÁ, ªÀígÁÛ å ªÉÆUÁ£ï.
ªÉÆUÁ£ï ¨sÀ¬ÄÚ, ¥sÀůï PÁqï ¸ÉÆzsÀÄ£ï
¨sÉlAiÀiï zɪÁPï vÉA, ªÉÆUÁ£ï ¨sÀgÉÆ£ï
¢ÃAªïÌ ©üAAiÉÄ£ÁPÁAiÀiï, vÀÄeÉA fêÀ£ï
PÀgÉÆÛ¯ÉÆ RArvï eÉdÄ, fëvï £ÀAzÀ£ï.
 
 
 
zÉÆãÁvï r'D¯ÉäÃqÁ, vÉÆmÁÖªÀiï --(PÀ«vÁ ¨sÀAqÁgï ¥ÀÅAeÁ«Ú)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Donath D' Almeda to KonkaniFriends.com
  Jezuk Ami Fathor Marthanv Nhaim Gi?
  Dhaan Dharmachi Aat Hantham
  Saunsarant Adhik Vartem Kitem?
  Vhadilamchi Zavabdhari
  Amchea Malgadeanim Dillem Denem - Kaat
  Zanvaiechim Sangnieo -30
  Resper Ani Upranthlem Karyem
  Amcho Fudaar Deveachea Mandavalenth Asa
  Velachem Daaiz
  Kristhia Vhadvik Zanam Zanvieam
 More contributions from Donath D' Almeda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pulam Savem Jivan":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code