Fred Kumar
Jiniye Lisanv
Posted On: 26/08/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fuÉå °¸ÁAªï
£ÁdÄPï ºÁvÁPï ²eÉzsÀUï ¯ÁUÁÛ¸Àgï
gÁAzÁà«Ä£Àívï ªÀÄwPï UÀ«ÄÑ£Á
D«ÄêÃ, wQêÃ, SÁ²Ãð gÀÆZï ZÁQèãÁ vÀgï
eɪÁÚCxïð f¨ÉPï dªÉÆÑ£Á
 
d¼ÁÑ å ªÉÇvÁPï vÀQèà vÁ¥ÁÛ¸Àgï
VgɸÁÛPï UÀj¨Áaà ft PÀ½Ñ£Á
zÁqïØ DAUÁgï WÁªÀiÁgÀhÄgï zÉA«è £Á vÀgï
zÀĨÁî å SÉƪÀiÁÖAvï G¥Á¸ï eÁAiÀiïÛ ¥ÉÃeï ²fÑ £Á
 
¥sÀįï¯Áè å gÀhiÁqÁgï ¦¸ÉƼÉA §¸ÁÛ¸Àgï
¦ævÀĪÉÄPï ¸Éƨï AiÉÄA«Ñà £Á
¨sÁAUÁæUÀÄqÁAvï PÉÆVèQÃgÁPï zsÁA¥ÉèA vÀgï
DeÁ¢Ã ªÉÆqÀvï, vÁAPÁA ¸ÀÄSï ªÉļÉÑA£Á
 
¥ÉÆQæà ¥ÉÆgÁ£ï ¥sÁvÀgï ªÀiÁvÁð¸Àgï
gÉqÁåzÉƼÉÆ PÉÆAPÁÑ å PÁªÁî åPï zÀÆPï PÀ½Ñ£Á
ªÀiÁívÁjà SÉÆ°Ã ¦QèÃ, ¥Àrè dÆí£ï eÁªïß vÀgï
ºÁ¹Ñ DAQæà ¨ÁªÉÇ£ï gÀhÄrè ¥ÁæAiÉÄPï ¥Á«è£Á
 
PÁAmÉ ¥sÁvÀgï ªÀĹÛvÁ¸Àgï
ZÀ¯ÁÑ å ¥ÁAAiÀiÁAPï zsÀgï°èà ªÁmï ¸ÁAUÉÆìAaà £Á
PÀµïÖ DPÁAvÁAvï gÀqÉÆèAiÀiï vÀgï
¤gÁ²Ã eÁAiÀiïÛ f«vï, vÀÄPÁ dAiÀiïÛ ¯Á¨ÉÑA£Á
 
 
 
¥sÉæqï PÀĪÀiÁgï, PÀÄaÑPÁqï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Fred Kumar to KonkaniFriends.com
  Rudhaan
 More contributions from Fred Kumar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jiniye Lisanv":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code