Valli Vagga
Dongravaili Vaat
Posted On: 30/08/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÉÆAUÁæªÀ¬Äè ªÁmï
JPÉÆè zÀĸÉÆæ w¸ÉÆæ D¤ ZÀªÉÇÛ
VgɸÁÛAZÉÆ ¯ÁA¨ÁAiÉÄZÉÆ ¥ÀıÁåðAªï
¯Á½ ªÀiÁgï°èA PÀqÁÛgÁA ²PÁðªïß
zsÀtÂðPï ±ÉªÀÖ¯Áè å ªÀÄíeÉ ªÀAiÀiÁè å£ï
R¼À£Á¸ÁÛA ZÀªÉÆÌ£ï D¸Á
 
ºÉå ZÀªÉÆÌuÉ£ï ªÀÄíf PÀÆqï
ªÉįÉè f«ZÉA ¥ÀPÀðmÉA ZÁªÉÄØA
D¤ ªÀÄíeÉA gÀUÁÛ¼ÉA PÁ½eï
¤fÃðªï ºÁqÀÄÌmÁå PÀÄqÁÌ å vÀ±ÉA
ªÀåAUï¥ÀuÁZÉÆ JPÁÛgï eÁªïß
D±Á RIJ ªÀiÁ£ï ªÀÄAiÀiÁðzï
C¸À¯É RAAiÉÄÑAiÀiï UÀÆuï £Ávï¯ÉèA
«Ä¯ÁªÁZÉA ¥sÀ¼ÉA eÁ¯ÁA.
 
zÉÆAUÁæªÀAiÀiÁè å ¸ÀÄPÁå vÀuÁPï
GeÁå f¨ÉÆ UÁæ¸ÀÄ£ï UɯÉÆå
¥ÀÆuï w ªÁmï ¥Énè£Á
 
¥ÉmÉÆAPï D¸Á QvÉA? Q®ð¯ÉèA vÀuï £Á
vÉ ¤¨sÁðV ªÁmÉ¥ÀjA
¨sÀÄPÉZÉÆ d¼ÉÆÛ GeÉÆ
PÉ¢AZï ªÀiÁíPÁ ¨sÀ¹ä£Á
 
¨sÀÄPɪïß ¨sÀÄPɪïß D¤
VgɸÁÛAZÁå ±ÉA¨sÀgÉÆA PÀqÁÛgÁA¥ÀAzÁ
aqÀÄð£ï ªÀÄÄqÀÄØ£ï
ºÁAªï¬Ä vÀ¸À°Zï
zÉÆAUÁæ ªÀ¬Äè
gÀhÄgÀÄ£ï UÉ°è ªÁmï eÁ¯ÁA!
 
 
ªÀ°è, ªÀUÀÎ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Valli Vagga to KonkaniFriends.com
  Jillicho Navro Willy
  Mhojo Dev
  Chukon Gelli Xheli
 More contributions from Valli Vagga
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dongravaili Vaat":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code