Lancy Pinto Nayak
Dhandho
Posted On: 01/09/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÀAzÉÆ
J«ÄìAPï
DAPÁégï ZÉqÉ/ZÉqÁéAPï
¥ÀÄUÁZÉÆð zÀAzÉÆ.
¥ÉưøÁAPï
D¥Áæzï D¤ D¥Áæ¢APï
¸ÉÆzÉÆÑ zÀAzÉÆ
ªÀÄÄSɯÁåAPï
zÁAUÉÆæ ¥sÉgÁAiÉÄÛ¯ÁåAPï
¸ÁA¨Á¼ÉÆÑ zÀAzÉÆ
zÁ«ÄðPÁAPï,
¨sÀQÛPï £ÀªÉA¸ÁAªÁAvï
dªÉÆAªÉÇÑ zÀAzÉÆ.
ªÁå¥Áj¸ÁÛAPï
£ÀªÉÇ D¤ §gÉÆ ªÀiÁí¯ï
¥sÀmÉÆAªÉÇÑ zÀAzÉÆ
PÁ¯ÁéAvÁAPï
ºÁ¸ÉÆAªïß ¥sÀmÉÆAªïß
FµÁÖUÀvï zÀAzÉÆ
¥ÀįÁÌgÁPï
ZÉqÁéAZÉA ªÀiÁvÉA zÉPÉÑA
D±ÉZÉÆ zÀAzÉÆ
PÀįÁÌgÁPï
dªÀiï ¯Áè å PÀ¸Áæ åZÉÆ
ºÀĸÉÆÌ zÀAzÉÆ
UÉÃmï QÃ¥ÁgÁPï
UÁæAiÀiÁÌAPï ªÀiÁZÉÆð
¸À¯ÁAAiÀiï zÀAzÉÆ
«UÁgÁAPï
¥sɸïÛ ¥sÀgÀ¨ï / ¸ÁAvÁ ¢Ã¸ï AiÀiï
RıÉZÉÆ zÀAzÉÆ
¥ÉmÉÆå «PÉÛ¯ÁåAPï,
¦qÉøÁÛaA ¨sÉmï AiÀiï
¨sÀªÁð¸ÁåZÉÆ zÀAzÉÆ
¨sÀÄPɯÁè åPï
GqÉÆAªÁÑ å G¸ÁÖ åPï
gÁPÉÆÑAiÀiï zÀAzÉÆ
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀiÁPï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhandho":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code