Lancy Pinto Nayak
Khaimsar?
Posted On: 03/09/2010 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
RA0iÀiÁìgï?
RA0iÀiÁìgï ¸ÁºÀ¸ï D¸Á
xÀA0iÀÄìgï ªÀiÁ£ï D¸Á.
 
RA0iÀiÁìgï zÉuÉA D¸Á
xÀA0iÀiÁìgï £ÁAªï D¸Á.
 
RA0iÀiÁìgï j¸ïÌ D¸Á
xÀA0iÀiÁìgï ¥À0iÉÄê D¸Á.
 
RA0iÀiÁìgï «Ä£Àvï D¸Á
xÀA0iÀiÁìgï ¥sÀ¼ï D¸Á.
 
RA0iÀiÁìgï SÁ¯ÉÛÃ¥Àuï D¸Á
xÀA0iÀÄìgï UËgÀªï D¸Á.
 
RA0iÀiÁìgï ªÀÄ£Áê¥Àuï D¸Á
xÀA0iÀiÁìgï zÉêï D¸Á
 
RA0iÀiÁìgï ºÀAPÁgï D¸Á
xÀA0iÀiÁìgï ¥sÉÇAqï D¸Á
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï ,PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Khaimsar?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code