Donath D' Almeda
Mariye Thujiea Zalma Disak
Posted On: 07/09/2010 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄjAiÉÄ vÀÄeÁå d£Áä ¢Ã¸ÁPï
¸À¥ÉÖA§gï 8 ¢Ã¸ï, DªÀiÁÌA ªÀíqÁ ¸ÀAvÉÆøÁZÉÆ
¸Á¬Äâuï ªÀiÁAiÉÄZÁå d£À£ï ¥ÀgÉâZÉÆ
ºÉÆ PÁ¼ï ªÉÇgÉÆÛªÁÛ, ±ÉívÁA-¨sÁmÁA ¥sÀ¼ÁA¤ ¦PÉÆÑ
zɪÁPï ºÀgÀÄì£ï C¨sÁgï ªÀiÁAzÉÆÑ.
 
ªÀÄjAiÉÄ vÀÄeÁå d£Áä ¢Ã¸ÁPï
¥ÀÈyé Qwè ¸ÀAvÀĵïÖ?
¥Á¥ï gÀ»vï, PÀÄ¥Éð¨sÀjvï
d£ïä vÀÄeÉÆ «²µïÖ.
 
ªÀiÁAiÉÄ ªÉÆAw, vÀÄA d£Áä°AiÀiï
¸ÁAvï D£Áß, ¸ÁA. eÉÆQZÁå WÀjA
¸ÀAAiÀiÁãZÉA Rvï £Á¸ÁÛA PÀÄ¥Éð£ï ¨sÀjèAiÀiï
¨Á¼ï eÁªïß ¸ÁAvï D£ÁßZÁå GzÀjA.
 
¨sÁV d£Áä ¢Ã¸ï vÀÄPÁ
ªÀiÁAiÉÄ, D«ÄA ªÀiÁUÁÛAªï
¥sÀůÁA GqÀªïß, ¥sÀ¼ÁA gÀhÄqÀªïß
C£ÀAzï vÁZÉÆ ¨sÀUÁÛAªï.
 
¸ÉƨsÀªïß PÁAw, ¯Á¨sÀªïß ±ÁAw
¸ÁA¨sÁ¼ï ªÉÆAw, PÀÄ¥ÉðªÀAw
CPÀæªÀiï, C¤µïÖ, ªÁAiÀiÁÖA xÁªïß
±Á©üvï ¸ÉÆ©üvï, vÀÄeÉAZï eÁªïß.
£ÀªÉA eÉAªÉÑA, £À«A eÁAªÉÑA, £ÀªÁå ¢¶Ö£ï fAiÉÄAªÉÑA
 
zÉÆãÁvï rD¯ÉäÃqÁ, vÉÆmÁÖªÀiï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Donath D' Almeda to KonkaniFriends.com
  Jezuk Ami Fathor Marthanv Nhaim Gi?
  Dhaan Dharmachi Aat Hantham
  Saunsarant Adhik Vartem Kitem?
  Vhadilamchi Zavabdhari
  Amchea Malgadeanim Dillem Denem - Kaat
  Zanvaiechim Sangnieo -30
  Resper Ani Upranthlem Karyem
  Amcho Fudaar Deveachea Mandavalenth Asa
  Velachem Daaiz
  Kristhia Vhadvik Zanam Zanvieam
 More contributions from Donath D' Almeda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mariye Thujiea Zalma Disak":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code